xs
xsm
sm
md
lg

15 หน่วยงานร่วมลงนามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจสปา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - 15 หน่วยงาน ทั้งสถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานบริหารแผนงาน (PC) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภายใต้สู่การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในระดับสากล ดร.ดวงจันทร์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางวัลวดี ตันติกาญจ์ สมาพันธ์สปาไทย สมาคมสปาสมุย หน่วยงานด้านธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในภาคใต้ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพยกระดับ และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระกียรติ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวเป็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ (Spearhead Research and Innovation Program) ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และวัดผลได้ สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศตามประเด็นที่กำหนดในยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีผู้เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง นำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สมาพันธ์สปาไทย สมาคมสปาไทย สมาคมไทยภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สมาคมสปาสมุย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต และบริษัท บีอาร์ เมริทเทล จำกัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานผลการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันการใช้ประโยชน์ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน และจะเป็นประโยชน์ให้ธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวในภาคใต้ได้รับการยอมรับ พัฒนาเป็นมาตรฐานสากลยกระดับ สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...