xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.เร่งพัฒนาปอเนาะผู้สูงอายุ สอดรับนโยบายสังคมสูงวัย 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - ศอ.บต.ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โดยอาศัยสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและอาชีพแก่ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ สอดรับนโยบายสังคมสูงวัยของรัฐบาล

วันนี้ (14 พ.ย.) ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมืองยะลา พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาการเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โดยอาศัยสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา สาธารณสุข เจ้าของปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาการเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลมอบหมายให้ขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนบทบาทสตรี เด็ก เยาวชน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ทั่วถึงและพึ่งพาตนเองได้

ศอ.บต.จึงมีการจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โดยอาศัยสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและอาชีพแก่ผู้สูงอายุที่ศึกษาในปอเนาะให้มีประสิทธิภาพ สอดรับนโยบายสังคมสูงวัยของรัฐบาล และผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งได้นำร่องยกระดับสถาบันปอเนาะผู้สูงอายุไปแล้ว 10 แห่งในพื้นที่ อ.เมือง อ.รามัน จ.ยะลา ในปี 2561 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตามวิถีอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

 
“การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย โดยอาศัยสถาบันปอเนาะ ปัจจุบัน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 227,110 คน และในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือกว่า 122,654 คน ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด วันนี้ ศอ.บต.จึงเร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการศึกษา ดูแลสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมสถาบันปอเนาะให้เป็นศูนย์กลางดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสอดรับบริบทสังคมสูงวัย 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว

พล.ร.ต.สมเกียรติ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใน 10 สถาบันปอเนาะที่ผ่านมา มีการส่งเสริมการจัดแผนการเรียนการสอน ส่งเสริมด้านสุขภาวะผู้สูงวัย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในแต่ละพื้นที่พร้อมดูแลสภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม โดยสนับสนุนให้นักเรียนสูงวัยปลูกผักสวนครัวระยะสั้น เลี้ยงปลาดุก ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ และขยายพันธุ์มะนาว เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่นักเรียน ทั้งนี้ มีเสียงสะท้องจากโต๊ะครูปอเนาะส่วนใหญ่ มองว่า การส่งเสริมอาชีพและสุขภาพของผู้สูงวัยที่ศึกษาในปอเนาะ นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ ยังเป็นการสร้างกิจกรรมในเวลาว่างได้ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะอีกด้วย
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...