xs
xsm
sm
md
lg

ม.อ.จัดโครงการ “เครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์” นำสื่อ-ปชส. 5 วิทยาเขต เยี่ยมชมผลงาน และนวัตกรรม (ชมภาพ)

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดโครงการ “เครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์” ปี 2561 พร้อมนำสื่อมวลชน และ ปชส.ทั้ง 5 วิทยาเขตร่วมเยี่ยมชมผลงาน และนวัตกรรมที่โดดเด่น
 

 
เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้นำสื่อมวลชนทั้งจากภาคใต้ ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต รวมกว่า 60 คน เข้าเยี่ยมชมผลงาน และนวัตกรรมของวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่าย และความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ทางสื่อมวลชน พร้อมเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของระบบ PSU System

โดยในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวเปิดโครงการว่า กิจกรรมในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ของประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ที่จะสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างนักประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน โดยครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีที่ว่า มีทั้งสื่อส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา และสื่อใน 5 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทำให้ข่าวสารมหาวิทยาลัยฯ จะได้มีโอกาสเผยแพร่ และมีการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น
 

 
ภายใต้การบริหารงานของ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และคณะผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้มีการเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ปี ระหว่างปี 2561-2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อขับเคลื่อนให้การบริหาร และพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถยืนหยัด และก้าวข้ามความท้าทายได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยยึดหลักการสานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จใน 5 ประเด็น คือความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วิจัย และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ สร้างแบบการเรียนรู้ใหม่ และสู่ความเป็นนานาชาติ และประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

ทั้งนี้ หนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งถือเป็นแนวทางการดำเนินงาน คือการจัดระบบนิเวศเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในประเด็นหลังได้กล่าวถึงการออกแบบการสื่อสารมหาวิทยาลัยฯ กับประชาคม ทั้งใน และระหว่างวิทยาเขต รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานกันระหว่างประชาสัมพันธ์ทุกวิทยาเขต และสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่ และในส่วนกลาง
 

 
“กิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสเข้ามารู้จักกับมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะในวิทยาเขตอื่นๆ นอกจากจังหวัดที่สื่อรับผิดชอบอยู่ จะทำให้ได้รู้จัก และเข้าใจบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ และมีโอกาสรู้จักบุคลากรของวิทยาเขตอื่นเพื่อความสะดวก หากจะต้องมีโอกาสประสานงานกันในครั้งต่อไป ถือเป็นการนำสื่อมวลชนมามีส่วนร่วมในระบบ PSU System หรือความเป็นหนึ่งเดียวใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย” รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าว

สำหรับกิจกรรมในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 ในวันแรกนี้ได้มีการนำชมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ และหอประวัติมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตหาดใหญ่ นอกจากนั้น ยังมีผลงานวิจัยเด่นๆ ของวิทยาเขตภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง มาวางแสดงที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันเปิดโครงการอีกด้วย
 


 
จากนั้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ได้ร่วมกิจกรรม โดยมี ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรรวมประมาณ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

กิจกรรมในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เป็นการจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมของคณะ และผลงานของชุมชนที่มีความร่วมมือกับคณะ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

 
ภายในงานประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาพัฒนาสังคม ในนามกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ซึ่งได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบแห่งปี” กิจกรรมการจัดการกองทุนสวัสดิการการจัดการศพ สำหรับผู้สูงอายุตามวิถีชีวิตมุสลิม อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และเกษตรกรในการนำความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงการ Coaching โรงงานอุตสาหกรรมยาง โครงการสืบสานแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การผลิตสื่อ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วย พลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ผลงานจักรยานไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รถพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย และผลงานผ้าลีมาบาติก เป็นต้น
 

 
หลังจากนั้นได้นำคณะไปเยือนสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชมพิพิธภัณฑ์ 3 วัฒนธรรม ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 3 มิติ ซึ่งเป็นภาพวาดแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่วาดได้เสมือนภาพจริง

จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และย้อนรอยเส้นทางชุมชนจีนหัวตลาดกือดาจีนอ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ จ.ปัตตานี ชมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือหวานบานา ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขต อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การสนับสนุนโดยโครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชนเข้มแข็ง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเยี่ยมชมฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ และมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ก่อนจะเดินทางกลับ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสวัสดิภาพ
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...