xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรภูเก็ตเน้นย้ำขับเคลื่อนนโยบายรัฐ-จังหวัด แก้ปัญหาเกษตรยกระดับสู่ Smart Farmer

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เกษตรจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและจังหวัด แก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ยกระดับสู่ Smart Farmer

นายปรเมศวร์ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต ร่วมแถลงเกษตรพบสื่อจังหวัดภูเก็ต

นายปรเมศวร์ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า บทบาทและภารกิจของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้ แก่การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรก่อนองค์กรเกษตรและวิสาหกิจเกษตรชุมชนส่งเสริมและประสานงานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลิตผลพืชประมงและปศุสัตว์กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ เกษตรอำเภอปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดและมอบหมายให้เกษตรอำเภอเป็นประธานคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาการเกษตรในระดับจังหวัด ให้มีเอกภาพเกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วนและมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตและดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆทั้งนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่เกษตรกรตามโครงการนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมเกษตรจำนวน 11 โครงการงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,998,460 บาท มีโครงการต่างๆที่สำคัญได้แก่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรสู่Smart Farmer (สมาร์ทฟาร์มเมอร์) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการเกษตรกรโครงการตลาดเกษตรกรโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน โครงการอาสาสมัครเกษตร โครงการส่งเสริมเคหะกิจเกษตรความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน โครงการวิสาหกิจชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่จำนวน 240 รายและคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โครงการตามแผนพัฒนาภาคจำนวน 1 โครงการงบประมาณ 11,087,650 บาท โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ Phuket City Of Gastronomy โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดจำนวน 1 โครงการงบประมาณ 1,876,700บาท/ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สนับสนุนการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตยังได้รับงบประมาณในปี 2561 เพิ่มเติมให้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โครงการพัฒนาสวนยางรายย่อย และโครงการพัฒนาอาชีพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...