xs
xsm
sm
md
lg

ปัตตานีแถลงผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ปัตตานี - ปัตตานี แถลงผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อรัฐบาล

วันนี้ (16 มี.ค.) ที่ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย พ.อ.จุมพล สุดสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันแถลงผลการจัดเวทีของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของจังหวัดปัตตานี

ทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักการเมืองท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัด ได้ร่วมเสนอความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดองในรูปแบบต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการปฏิรูป และการเดินหน้าประเทศไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ บนความเชื่อมั่น และศรัทธาของประชาชนใน 10 หัวข้อที่กำหนด คือ 1.ด้านการเมือง 2.ด้านความเหลื่อมล้ำ การครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร การบริหารจัดการน้ำ 3.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4.ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข 5.ด้านการสื่อสารมวลชน 6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.ด้านการต่างประเทศ 8.ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 9.ด้านการปฏิรูปประเทศ และ 10.ด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ซึ่งดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หลังได้ข้อมูลที่หลากหลายจากภาคส่วนต่างๆ แล้ว ผู้จัดจะได้นำไปประมวลเป็นภาพรวมของจังหวัด ตามกระบวนการจัดเวทีความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง นำเสนอต่อกองทัพบกเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลดำเนินการต่อไป
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...