xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ โครงการพระดาบส จชต.มอบถุงพระราชทานแก่ นร.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ยะลา - เลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบถุงพระราชทานฯ แก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (21 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน อ.เมือง จ.ยะลา นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 62 คน โดยมีผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระดาบสฯ และนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ในพื้นที่ จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา ร่วมในพิธี

สำหรับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากพระราชหฤทัยห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้พระราชทานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.ยะลา

 
โดยจัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบส ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่ยังไม่มีอาชีพ และความรู้พื้นที่ฐานที่จะศึกษาต่อสถาบันชั้นสูงเข้าฝึกอบรมอาชีพใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ และช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรโดยเป็นโรงเรียนประจำระยะเวลาเรียน 1 ปี ซึ่งได้เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

โดยทางโรงเรียนได้พยายามอบรมสั่งสอนให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบสฯ เป็นคนดี ทั้งกาย วาจา และใจ และอบรมให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้งอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ โรงเรียนนี้ทำให้เยาวชนที่ขาดแคลนในพื้นที่นับร้อยคนได้เรียนหนังสือ มีงานทำ สามารถเป็นที่พึ่งของตนเอง ครอบครัว ตลอดชุมชนได้เป็นอย่างดี
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...