xs
xsm
sm
md
lg

คนภูเก็ตร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชา(ชมคลิป)

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำประชาชนทุกภาคส่วนร่วมไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา

ค่ำวานนี้ (13 พ.ค.) ที่วัดมงคลนิมิต (พระอารามหลวง) จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ขึ้น มีนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสรี พาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมากร่วมไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ทั้งนี้ นอกจากวัดพุทธมงคลนิมิตแล้ว วัดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว และมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาเองก็ร่วมกับวัดวิชิตสังฆาราม ได้จัดให้มีกิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม และพิธีเวียนเทียนในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทุกวัดในจังหวัดภูเก็ต

น.ส.ธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่า เนื่องในวันวิสาขบูชาที่มาบรรจบครบรอบอีกครั้งในวันนี้ มติมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทุกวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือวันพระพุทธ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากล ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก เนื่องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย และประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธมามกะ มีความเคารพบูชาพระรัตนตรัยเป็นสรณะ มีหลักธรรมอันประเสริฐเป็นหลักควบคุมจิตใจ ส่งเสริมสติสัมปชัญญะให้ละเว้นชั่ว กลัวบาป และประพฤติดี

สำหรับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต โดยให้วัดทุกวัดจัดกิจกรรมในวันที่ 13 พ.ค.57 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม นำหลักคำสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดี และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

ซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาเองก็ร่วมกับวัดวิชิตสังฆาราม ได้จัดให้มีกิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม และพิธีเวียนเทียนในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทุกวัดในจังหวัดภูเก็ต 
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...