xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ จับมือ MOU รวมพลังบัญชีสีขาวผู้ประกอบการ SME ไทย สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ร่วมลงทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบัญชีและภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SME ไทย หวังปลูกฝังคุณภาพคู่คุณธรรม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ร่วมลงทุน เกิดธรรมาภิบาลธุรกิจที่กำลังเป็นเทรนด์การประกอบธุรกิจที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567) นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มาเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU รวมพลังบัญชีสีขาว บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบัญชีและภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SME ไทย ระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีและภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการ SME สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสำนักงานบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ SME ไทย เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

รวมทั้ง ร่วมสร้างพลังผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพให้พร้อมเคียงข้างสร้างความเชื่อมั่น และเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจแก่ SME ไทย โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งส่งเสริมให้มีนักบัญชีอาสาที่ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดทำบัญชีและภาษีอากรแก่ SME ไทย อย่างมืออาชีพ พร้อมส่งเสริมให้มีสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพเพื่อรองรับกับการเติบโตของ SME ไทย อย่างมีธรรมาภิบาล

รองปลัดฯ วรรณภรณ์ กล่าวต่อว่า การลงนาม MOU ของทั้ง 4 หน่วยงาน ในครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชีและภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SME ไทย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์การประกอบธุรกิจที่ทั่วโลกให้การยอมรับ รวมทั้ง ทั้ง 4 หน่วยงานจะมีการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม สามารถนำพาธุรกิจให้เดินหน้าบนเวทีธุรกิจด้วยความเชื่อมั่น และสร้างธุรกิจสีขาวให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่กำลังจะเข้าร่วมลงทุน โดยปัจจุบันมีธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมฯ กว่า 9 แสนราย ในจำนวนนี้เป็นธุรกิจ SME มากกว่าร้อยละ 90 ฉะนั้น การร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SME จึงเปรียบเสมือนการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศอย่างทรงประสิทธิภาพ โดย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้ง รวมกับหน่วยงานพันธมิตรในสร้างนักบัญชีและสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเน้นการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบ

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกของหน่วยงานพันธมิตร รวมทั้ง ผู้ประกอบการ SME ไทย เกี่ยวกับการภาษีอากรที่ถูกต้องเหมาะสม และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การภาษีอากร และ การบริหารธุรกิจ ตามที่เป็นภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ให้แก่ สมาชิกของหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการ SME ไทย ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และสำนักงานบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมให้มีนักบัญชีอาสาที่ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดทำบัญชีและภาษีอากรให้แก่ SME ไทย และส่งเสริมสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโตของ SME ไทย อย่างมีธรรมาภิบาล


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและภาษีอากร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้สมาชิกของหน่วยงานพันธมิตรรวมทั้งผู้ประกอบการ SME ไทย ในการใช้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ SME คือ การเสริมสร้างและเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่จำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการจัดทำบัญชีให้มีความถูกต้อง มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทัดเทียมสากล รวมทั้ง การสร้างสรรค์นักบัญชีสีขาว ที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดให้แก่ธุรกิจ SME โดยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ทำบัญชีจำนวน 75,209 คน และผู้สอบบัญชี จำนวน 11,564 คน

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายในการสร้างพลังสีขาวให้เกิดแก่ภาคธุรกิจไทย และสร้างความยั่งยืนระยะยาวแก่ SME ไทย ขอขอบคุณผู้บริหารกรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความสำคัญในการร่วมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทย และร่วมสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจใช้หลักธรรมาภิบาลธุรกิจมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจที่กำลังเป็นเทรนด์ของการประกอบธุรกิจที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และพร้อมเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง” รองปลัดฯ วรรณภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น