xs
xsm
sm
md
lg

มข.จัด IP DAY 2021 รวมนักวิจัยเด่น ถกภาคเอกชนค้นหาโจทย์วิจัยใหม่สร้างนวัตกรรมหนุนภาคอุตสาหกรรมไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานภายใต้โครงการ IP DAY 2021 “ผู้ประกอบการพบนักวิจัยร่วมค้นหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย” โดยมี ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน ในการนี้มีนักวิชาการ ผู้สนใจจากภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก


ศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานภายใต้โครงการ IP DAY 2021 “ผู้ประกอบการพบนักวิจัยร่วมค้นหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัยนำโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนมาพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ตอบโจทย์ภาคเอกชนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีรายได้ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์มากกว่า 3 ล้านบาท โดยคิดเป็น Impact value ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ภาคเอกชนมากกว่า 30 ล้านบาท แต่ภาคเอกชนยังมีข้อเสนอแนะว่าผลงานส่วนใหญ่เกิดจากโจทย์วิจัยที่ทีมนักวิจัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่ขาดการสำรวจความต้องการจากภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม ทำให้ผลงานส่วนใหญ่ยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น การจัดงาน IP Day 20-21 ในวันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้รวบรวมตัวแทนนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่างๆ มาร่วมงานเพื่อที่จะรับข้อเสนอแนะจากภาคอุตสาหกรรมและนำไปพัฒนาผลงานวิจัยต่อไป ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือโครงการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมกับภาคเอกชนในอนาคต สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้


รองศาสตราจารย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานวิจัย และพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา มีความพร้อมในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งผลงานบางส่วนมีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ผลงานบางส่วนยังไม่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้จริง

“เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักลงทุนภาคเอกชนนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมๆ กับตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในการนำไปต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการ IP Day 2021 ขึ้น การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกันจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมได้ในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและนำไปสู่ความร่วมมือการวิจัย และพัฒนาผลงานระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าว

สำหรับการจัดงานโครงการ IP DAY 2021 “ผู้ประกอบการพบนักวิจัยร่วมค้นหาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย” ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรม ด้านการแพทย์ ด้านพลังงาน ด้านวัสดุการแพทย์ ด้านเครื่องสำอาง อาหารเสริม และอาหาร เสวนาโจทย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมพิเศษจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และการพูดคุยเพื่อหาแนวทางการสนับสนุน post doctoral researcher ให้กับโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม

คลิกLikeเพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ"รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด 

SMEs manager


กำลังโหลดความคิดเห็น