xs
xsm
sm
md
lg

NBI9 ผนึกสภาแพทย์แผนไทย จัดอบรม เปิดขุมทรัพย์ธุรกิจกัญชา-กัญชง” ปั้นกัญชาการแพทย์ขึ้นแท่นเบอร์ 1อาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การจับมือกันเฉพาะกิจ ของ สถาบันสร้างชาติ และ สภาแพทย์แผนไทย เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของไทย ได้ขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของอาเซียน โดยการสร้างความชัดเจน ทิศทางการนำงานวิจัย พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

สำหรับสถาบันการสร้างชาติ (NBI) ได้จัดตั้งขึ้น จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา ภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรมให้กับผู้บริหารในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ และเพื่อร่วมบูรณาการงานในการสร้างชาติและนำประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ล่าสุดทาง สถาบันฯ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” โดยหลักสูตรดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้างผู้เรียน ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อร่วมสร้างชาติในบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน

โดยนักศึกษาในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 9 มีภารกิจสำคัญ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 8 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2565 โดยการร่วมกับ พื้นที่ 8 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม จำนวน 1,500 คน ร่วมถึงการจัด ครูสร้างชาติ 350 โรงเรียน


สำหรับ โครงการดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้งบัณฑิตครูอาสา จำนวน 24 คน ซึ่งผ่านการอบรมสร้างอุดมการณ์ ดี เก่ง กล้าเพื่อ เป็นต้นแบบให้กับเยาวชน และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 9 และดูแลการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ 350 แห่ง ในโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายได้ มอบเป็นทุนดูแลบัณฑิตครูอาสา มาจากการจัดกิจกรรม และ เปิดเวทีเสวนา ต่างๆ ซึ่งไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถาบันการสร้างชาติรุ่นที่ 9 หรือ NBI9 จับมือสภาแพทย์แผนไทย จัดงานสัมมนา เปิดขุมทรัพย์ทองคำเขียว“รู้จริงรู้ชัด ธุรกิจกัญชา-กัญชง” Cannabis & Hemp Business Conferences เชื่อเป็นเวทีแรกของไทย ที่จะสร้างความชัดเจนทิศทางการนำงานวิจัย พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กัญชา และกัญชง หวังสร้างภูมิให้นักธุรกิจไทยนำผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงของไทย นั่งแท่นเบอร์หนึ่งอาเซียนส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แชร์ส่วนแบ่งขนาด 3.3 ล้านล้าน มูลค่าตลาดกัญชาโลก


นายสุนทร. กระตุฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถาบันการสร้างชาติรุ่นที่ 9 หรือ NBI9 เปิดเผยว่า การจัดเวทีเสวนาดังกล่าวเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับสภาแพทย์แผนไทย เพื่อต้องการเปิดเวทีให้สำหรับภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่ทำงานด้านวิจัยพัฒนาสารออกฤทธิ์ในกัญชา ได้มีพื้นที่ทำความเข้าใจแก่กลุ่มนักธุรกิจและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีความสนใจและความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ ให้สามารถสร้างความเข้าใจ พบปะแลกเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองให้เป็นข้อต่อสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตกัญชาไทยทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงที

โดยปัจจุบันประเทศที่อนุญาตให้กัญชาได้รับการรับรองอย่างถูกกฎหมายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประเทศที่รับรองกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ 33 ประเทศ 2) ประเทศรับรองกัญชาเพื่อสันทนาการ 6 ประเทศ และ 3) ประเทศรับรองกัญชาอย่างเสรี 3 ประเทศ แ และประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่อนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1)


สำหรับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ที่ปลดล็อกให้ทุกส่วนของกัญชาและกัญชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก ใบที่ติดกับช่อดอก และเมล็ดกัญชา ส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาและกัญชงได้แล้ว ด้วยการตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการนำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยต้องรวมตัวกัน 7 คนขึ้นไปเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำสัญญาร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานสาธารณสุข ยิ่งทำให้ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาวิจัยและต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงของไทยได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน

ทางด้าน พท.ภ.บัญชา. สุวรรณธาดา ที่ปรึกษาโครงการการปลูกกัญชาทางการแพทย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการแพทย์ไทยร่วมสมัย รพ.มะเร็ง อุดรธานี ในฐานะประธานฝ่ายการจัดงาน กล่าวว่า ไฮไลท์ของการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ว่า คือการเปิดพื้นที่ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ได้มาแลกเปลี่ยนประเด็นที่มีนัยสำคัญของกัญชา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นถึงทิศทางการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาสารออกฤทธิ์กัญชาทางการแพทย์


โดยวิทยากรที่จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอด 2 วัน รวมกันถึง16 ราย ประกอบ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์. เจริญวงศ์ศักดิ์ ภาพรวมของอุตสาหกรรมกัญชง กัญชา นำพาประเทศไทยให้พ้นกับดักความยากจน , นายแพทย์อิสระ เจียรวิริยะบุญญา ศาสตร์การแพทย์บูรณาการคลินิกรักษามะเร็งและการผลิตยาสมุนไพร ,รศ.ดร.วีรชัย. พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การขออนุญาตปลูกกัญชาและเทคนิคการสกัดสาร CBD และการนำไปใช้ ,ผศ.ดร.โฆษิต. ศรีภูธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร การเข้าถึงใบอนุญาตและการจับมือกับมหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทา

ทั้งนี้ วิทยากรทีมเศรษฐกิจนำเจาะลึกตัวเลขตลาดหุ้น การส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก โดยคุณจักรพงษ์ วิวัฒน์ก่อกุล ภาคอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้กัญชากัญชงสำหรับธุรกิจ WELLNESS และแนวทางการลงทุนที่เป็นไปได้จริง ในภาคธุรกิจบริการ คุณทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล กรรมการบริหารสมาคมสปาไทย และผู้บริหารโครงการ WELLNESS Leasing การใช้กัญชาในอาหารเครื่องดื่ม และ เภสัชกรดร.พรวนิช เจริญพุทธคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในอุตสาหกรรมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมการออกร้านแสดงนวัตกรรมและสินค้าจากกัญชงและกัญชาในงาน

สำหรับ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายนนี้ ณ โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีนักธุรกิจและกลุ่มวิสาหกิจเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 300 คน โดยจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักธุรกิจไทยเข้าสู่กระแส วิจัยกัญชง กัญชา เพื่อสร้างเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับพืชเศรษฐกิจ “ทองคำเขียว” หรือกัญชาของไทยในภาคพื้นอาเซียนได้สำเร็จ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-636-5397 หรือเพจ Facebook รู้จริงรู้ชัด เปิดขุมทรัพย์ทองคำเขียว


กำลังโหลดความคิดเห็น...