xs
xsm
sm
md
lg

ล้อมวงเสวนา สกสว.ลุยสร้างสมดุล หนุนวิจัย ‘วิทย์-ศิลป์’ เท่าเทียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผอ.สกสว.
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 “เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน” โดยมีกรรมการที่ปรึกษาคณะทำงานประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Agenda Team ; SAT) ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้แทนจากหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (พีเอ็มยู) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ตลอดจนนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และสาธารณชน เข้าร่วมงาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์และเฟซบุ๊กไลฟ์ของ สกสว.

รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สกสว.ด้านวิเทศสัมพันธ์
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ได้โจทย์วิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) ของประเทศไทย ตลอดจนหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความท้าทายและโอกาสและการบูรณาการศิลปะกับเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนด้าน ววน.ที่สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว


โอกาสนี้ ผอ.สกสว.กล่าวว่า การจัดทำแผนวิจัยจำเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบทิศทางการดำเนินงาน การจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้ถือเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านศิลปะและเทคโนโลยี เพื่อออกแบบและกำหนดทิศทาง “การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ในแผนด้าน ววน.” เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์


การเสวนาเวทีสาธารณะภายใต้หัวข้อ “เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน” ในวันนี้ มุ่งเน้นการหารือประเด็นการบูรณาการระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยี ภายใต้โลกที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ที่วิถีชีวิตของคนผูกโยงกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เทคโนโลยีช่วยสื่อสารให้คนเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิธีคิดของคนในปัจจุบันที่ต้องการมีส่วนร่วม ตั้งคำถาม ทดลอง มีปฏิสัมพันธ์กับงานศิลปะ และสามารถฝึกฝนทักษะด้วยตนเองได้

ที่สำคัญ การใช้เทคโนโลยียังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในทางกลับกัน ศิลปะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ลดต้นทุนการผลิตลง 


อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบัน สถานการณ์การบูรณาการศิลปะและเทคโนโลยีในประเทศไทยยังเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายอีกหลายประการ อาทิ นโยบายและการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐที่ไม่เท่าเทียมระหว่างศิลปะท้องถิ่นเมื่อเทียบกับการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะในเมืองกรุง ดังนั้น สกสว.จึงมีภารกิจสำคัญในการจัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ให้ครอบคลุมทุกสาขาการวิจัยและวิทยาการทุกแขนง โดยเสียงและความคิดเห็นในเวทีวันนี้จะมีความสำคัญต่อการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนการออกแบบทิศทางการดำเนินงานวิจัยที่สะท้อนความต้องการ และโจทย์การพัฒนาอย่างตรงจุดต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...