xs
xsm
sm
md
lg

ออมสินจับมือ 56 สถาบันฯ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้ ศก.ฐานรากกว่า 1 หมื่นคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารออมสินเดินหน้าโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนให้มีศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาว

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการทำงานพลังนักศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ภายใต้ “โครงการอาสาประชารัฐ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ 56 แห่งทั่วประเทศ นักศึกษา 3,920 คน กลุ่มองค์กรชุมชน 411 กลุ่ม มีสมาชิกและผู้รับประโยชน์ 2,800 ครัวเรือน กว่า 10,000 คน ได้พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด การผลิต การบัญชี และช่องทางการจัดจำหน่าย จนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาและกลุ่มองค์กรชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ จึงได้มอบรางวัล Best of the Best ให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ประเภท กินดี จากวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ข้าวแต๋นแบบแท่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อยู่ดี จาก ว.ทวีฟาร์ม (ฟาร์มสเตย์หมูออร์แกนิกหนองโน Agro Life) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สวยดี จาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ (เซรัมเห็ด 3 ชนิด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ดูดี จาก วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ (ผ้าปักมือ Hug Village) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, รักษ์ดี จากกลุ่มตีเหล็กบ้านใหม่ (มีดไทยโบราณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ คิดดี จากวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทร (ผักเคล ready to eat) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และได้มอบรางวัล The Best ให้แก่ทีมนักศึกษาและกลุ่มองค์กรชุมชนอีกจำนวน 50 ทีมด้วย

“ผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวสามารถเสริมสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มองค์กรชุมชน โดยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนของการดำเนินโครงการ ชุมชนมีค่าใช้จ่ายลดลง รายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าและบริการถึง 300% มีช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น มีวินัยทางการเงิน อีกทั้งยังได้รู้จักวิธีการจดบันทึกบัญชีรายได้ รายจ่าย อย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” นางพัชลีพรกล่าว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่ธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 56 แห่งทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านกลไก 3 สร้าง คือ สร้างความรู้/อาชีพ เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน สร้างตลาด/รายได้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษา สร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ผ่านโครงการ GSB Startup Academy และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มโอทอป ด้วยการนำความรู้สมัยใหม่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างรายได้และอาชีพให้แก่สมาชิกในชุมชน

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *กำลังโหลดความคิดเห็น...