xs
xsm
sm
md
lg

สนง.สถิติฯ เผยตัวเลขการว่างงานเดือน ก.ย. 62 พบว่ามีกว่า 3 แสนคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานสถิติแห่งชาติ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยผลการสำรวจพบว่าผู้ที่ว่างงานในเดือนนี้มีทั้งสิ้น 3.85 แสนคน ทั้งนี้อัตราการว่างงานของผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงร้อยละ 1.1 ขณะที่ผู้หญิงว่างงานเพียง 0.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จำนวน 1.2 หมื่นคน

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่าภาคใต้ครองแชมป์ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.7 หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น 2.2 หมื่นคน ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 1.0 พันคน ส่วนภาคกลางคนว่างงานลดลง 2.4 หมื่นคน กรุงเทพฯ ก็ลดลงเช่นกัน 1.4 หมื่นคน

ผลการสำรวจพบอีกว่าจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น 56.64 ล้านคน เป็นผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.72 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำแล้ว 37.21 ล้านคน ว่างงาน 3.85 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.25 แสนคน ส่วนผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.92 ล้านคน เช่น แม่บ้าน นักเรียน คนชรา

หากพิจารณาอัตราการว่างงานตามกลุ่มอายุ รายงานผลสำรวจพบว่ากลุ่มวัยเยาวชน อายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 6.5 กลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป ว่างงานร้อยละ 0.4 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ 6.5

แต่ถ้าจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจำนวนสูงสุดคือ 1.73 แสนคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 8.4 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.7 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 4.2 หมื่นคน และไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 9.0 พันคน


กำลังโหลดความคิดเห็น...