xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมการบริหารโรงแรม จัดอบรม หลักสูตรเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมาคมการบริหารโรงแรมไทย ได้จัดทำหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมเชิงนวัตกรรม” สำหรับเจ้าของ โรงแรม ผู้บริหารโรงแรม และรีสอร์ท มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่บริหารกิจการด้วยตนเอง (self managed) เพื่อเป็นการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายเล็ก หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนา ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมโรงแรมของโลก


สมาคมการบริหารโรงแรมไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผ้ปูระกอบการโรงแรม ขนาดกลางและขนาดเล็กในด้านการบริหารจัดการมาโดยตลอดกว่า 15 ปี สมาคมฯ ได้พัฒนาหลักสูตรให้ ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกอบรมเป็น Modular Course Training โดยมีวิทยากรเฉพาะในแต่ละ Module ซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการจัดการโรงแรมขนาดเล็ก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของ นักท่องเที่ยวในยุคมิเลนเนียม และวิทยากรพิเศษที่เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดห้องพักแบบออนไลน์มาให้ ความรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่

สมาคมฯ ได้กำหนดจำนวนผู้ข้าร่วมการอบรมจำนวนไม่เกิน 20 ราย ในหลักสูตรนี้ สมาคมฯได้ใช้โรงแรม จำนวน 9 แห่งเป็นสถานที่อบรมเพื่อเป็นการทัศนศึกษาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมให้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการต่างๆ ของโรงแรม อีกทั้งมีการพักแรม 1 คืน เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมรับการอบรมได้มีประสบการณ์ และโอกาสทำความรู้จักเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการโรงแรมในอนาคต


ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้เตรียมเปิดรับสมัคร หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 21/2562 ระหว่างวนัที่ 6 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 สนใจ ติดต่อ “คุณรัชนีวรรณ” โทร.08- 1615 -2333, 08- 9410 -4150 และส่งใบสมัครได้ทาง Email: thma2555@gmail.com หรือ ดูรายละเอียด www.thma.or.thกำลังโหลดความคิดเห็น...