xs
xsm
sm
md
lg

สนธิรัตน์เปิด “โครงการไทยเด็ด” ชะอำ ยึดหัวหาดปั๊ม ปตท.ช่วยวิสาหกิจชุมชนเติบโต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.พลังงานเปิด "โครงการไทยเด็ด" ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (ชะอำ)​ จ.เพชรบุรี ชี้เป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกของภาคใต้ที่เริ่มโครงการไทยเด็ด หวังเปิดเป็นพื้นที่ส่วนกลางช่วยชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ พร้อมช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยรอบสถานีบริการฯ ให้เติบโตและยั่งยืน


นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)​ เผยว่า ปตท.มีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้านอย่างสมดุล ได้แก่ People การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม Planet การอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Prosperity การสร้างความมั่นคงการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีกำลังเพียงพอในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ สำหรับโออาร์ เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของกลุ่ม ปตท.ในการร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน โดยใช้ศักยภาพของสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นหนึ่งในความมุ่งหมาย ด้าน People ของ ปตท. ที่ต้องการให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกลุ่ม ปตท.จะเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ด้านนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่โออาร์ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บริษัท คุณเท่ง (ชะอำ)​ ปิโตรเลียม จำกัด จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า โออาร์ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ภายใต้แนวคิดลีฟวิ่งคอมมูนิตี้ ที่มุ่งหวังให้สถานีบริการน้ำมันเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D Bank หรือ ธพว. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)​ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมันดังกล่าวถูกจัดขึ้นให้เป็น "ตลาดไทยเด็ด" เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจำหน่าย รวมถึงคัดเลือกสินค้าไทยเด็ดมาวางจำหน่ายในร้านขายของฝากที่ "มุมไทยเด็ด" ภายในสถานีบริการ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน

นอกจากนี้ยังเกิดกิจกรรม "ไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์" โดยเชิญผู้ประกอบการสถานีบริการฯ จากจังหวัดต่างๆ มาร่วมคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนำไปจำหน่ายที่สถานีบริการฯ ของตนเอง เพื่อให้เกิดการขยายตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 107 ราย

อย่างไรก็ตาม โครงการไทยเด็ด นับเป็นอีกหนึ่งพลังที่สนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างงาน และสร้างอาชีพให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โออาร์เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยโออาร์มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เข้าร่วมโครงการฯ แล้วจำนวน 72 สถานี โดยมีเป้าหมายจำนวน 100 สถานีภายในปี 2562กำลังโหลดความคิดเห็น...