xs
xsm
sm
md
lg

สสว.เผยดัชนีเชื่อมั่น SME ก.พ. 62 ลดลงต่ำกว่าฐาน 100 เป็นครั้งแรกรอบ 3 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (TSSI) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการทั่วประเทศ จำนวน 1,400 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี TSSI ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ที่ระดับ 99.6 ปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ที่อยู่ระดับ 104.0 ซึ่งต่ำกว่าค่าฐานที่ระดับ 100 ในรอบ 3 เดือน แสดงว่าความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับซบเซาลง

ดัชนี TSSI เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า จากองค์ประกอบด้านยอดจำหน่าย ต้นทุนและกำไรเป็นหลัก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสถานการณ์ทางการค้าอยู่ในระดับทรงตัว มียอดขายและกำไรน้อยกว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ประกอบการมีการปรับแผนการขาย โดยการใช้โปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อเพิ่มขึ้น หรือเพื่อให้น่าสนใจมากกว่าคู่แข่ง จึงทำให้กำไรลดลง อีกทั้งลูกค้ามีการใช้จ่ายที่ลดลง ส่งผลให้เงินหมุนเวียนในกิจการลดลงด้วย ซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นับจากผ่านพ้นช่วงปีใหม่มา จากที่ผู้บริโภคมีการเร่งใช้จ่ายไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีเทศกาลตรุษจีน และวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายมากกว่าปกติ ถึงจะไม่มากเท่าช่วงปีใหม่ก็ตาม ในส่วนของสถานการณ์ทั่วไปของประเทศ ปัจจัยที่ยังคงบั่นทอนการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง คือ ค่าครองชีพที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่ได้รับ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

สำหรับดัชนี TSSI คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ายังอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าฐานที่ 100 และต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 สถานการณ์ด้านการค้าและบริการใกล้เคียงกับเดือนนี้ เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ผู้บริโภคมีภาระค่าใช้จ่ายของบุตรหลานมักใช้จ่ายลดลงในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ทางการเมืองเป็นไปในทิศทางที่ดี ผู้ประกอบการคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติและขยายตัวได้อีกครั้ง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการของ SME จำแนกตามสาขาธุรกิจ โดยสาขาธุรกิจที่มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีค่าเกินค่าฐานที่ 100 ได้แก่ สาขาค้าปลีกจักรยานยนต์/รถยนต์ บริการการก่อสร้าง และการขนส่งสินค้า สาขาธุรกิจที่มีความเชื่อมั่นลดลงแต่ยังคงมีค่าดัชนีอยู่เกินฐานที่ 100 ได้แก่ บริการด้านสุขภาพ/ความงาม การท่องเที่ยว โรงแรม/เกาสต์เฮาส์/บังกะโล และร้านอาหาร/ภัตตาคาร


กำลังโหลดความคิดเห็น...