xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ เปิดเวทีติวเข้มประเมินราคาไม้ยืนต้น หลักประกันทางธุรกิจอย่างไร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาต้นไม้มีค่า เพื่อนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจแก่ผู้บังคับหลักประกัน สถาบันการเงิน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ทำให้รู้ชนิดของไม้ยืนต้นตามลักษณะภูมิศาสตร์ จัดกลุ่มประเภทต้นไม้ และแนวทางการประเมินมูลค่าตามมาตรฐาน เพื่อนำไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน อบรมฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมฯ 26 มีนาคมนี้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้บังคับหลักประกัน สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ประเด็น “ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร” เน้นผลลัพธ์รู้ลึก..รู้จริง.. เข้าใจถึงรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พร้อมส่งต่อความรู้ที่ได้รับ..เผยแพร่แก่ชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม และปลูกป่าเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ
 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การให้ความรู้ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ 1) ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ตามลักษณะภูมิศาสตร์ การกำหนดชนิด อายุ การจัดกลุ่มประเภทต้นไม้เพื่อกำหนดราคากลางตามคุณค่าทางเศรษฐกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกป่า ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) การประเมินมูลค่าต้นไม้ โดยเฉพาะการประเมินมูลค่าต้นไม้เศรษฐกิจตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินราคาทรัพย์สิน อาจารย์ไพรัช มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

ทั้งนี้ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์จะไม่ได้รับการประเมินในการให้สินเชื่อ จะประเมินเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินเท่านั้น แต่หลังจากที่กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ทำให้สถาบันการเงินสามารถเพิ่มประเภททรัพย์สินในการให้สินเชื่อมากขึ้น ส่งผลดีทั้งต่อสถาบันการเงินและเกษตรกร/ประชาชนที่ต้องการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อโดยมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ส่วนจะนำไม้ยืนต้นประเภทใดมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับคู่สัญญาจะตกลงกัน

สนใจ โทร. 0-25475-0489 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th โดยการอบรมฯ กำหนดจัดขึ้นวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ อบรมฟรี ...ไม่มีค่าใช้จ่าย!! พิเศษ.. ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี สามารถเก็บชั่วโมง CPD ด้านอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง สมัครก่อนมีสิทธิก่อน..รับจำนวนจำกัดกำลังโหลดความคิดเห็น...