xs
xsm
sm
md
lg

ธพว.มติแต่งตั้ง “พงชาญ สำเภาเงิน” ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง “นายพงชาญ สำเภาเงิน” รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปนายพงชาญ สำเภาเงิน ปัจจุบัน อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา

•ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

•รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง
•รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ และสายงานปฏิบัติการ
•ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
•ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 3
•ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 3
•ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อนครหลวง 1
•ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
•ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ 2


การอบรม

•หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ปี 2554 จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
•หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
•หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กำลังโหลดความคิดเห็น...