xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.ชู 5 แนวคิดขับเคลื่อนยกระดับฟูดทรัคคลัสเตอร์ ปี 62 สู่มาตรฐานสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิด 5 แนวคิดพัฒนานวัตกรรมแบบคู่ขนาน ยกระดับผู้ประกอบการฟูดทรัคคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย คาดเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,260 ล้านบาท

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เผยว่า ปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจบริการอาหารแบบใหม่ในลักษณะของฟูดทรัคเป็นที่นิยมในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เพราะตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่ชอบความแปลกใหม่ มีเสน่ห์ดึงดูด มีความสะอาด และรสชาติอาหารที่อร่อยทำให้เกิดความนิยมในการรับประทานฟูดทรัคกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น จึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มฟูดทรัค จึงเดินหน้าผลักดันและร่วมมือกับหน่วยงานเครือต่างๆ ในการยกระดับศักยภาพให้อุตสาหกรรมรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ หรือฟูดทรัค ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายตัวสู่ภูมิภาคอาเซียนต่อไปทั้งนี้ ฟูดทรัคไม่ได้มีเพียงรถเคลื่อนที่อย่างเดียว แต่ยังประกอบด้วยธุรกิจอีกหลายธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน เช่น 1. ธุรกิจรถยนต์และที่เกี่ยวข้อง 2. ธุรกิจการเงินและการบริการทางธุรกิจ 3. ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 4. ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ 5. ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 6. ธุรกิจร้านค้า ศูนย์การค้าและตลาดนัด 7. ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการขายอาหาร 8. ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี เว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร

นอกจากนี้ การส่งเสริมธุรกิจฟูดทรัคของประเทศไทยให้เติบโตนั้น จึงเป็นการเพิ่มรายได้และเงินหมุนเวียนในเครือข่ายธุรกิจนี้ได้กว่า 17,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบคู่ขนาน กสอ.จึงได้ดำเนินการโครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟูดทรัคนำร่องในปี 2561 จนก่อให้เกิดเครือข่ายฟูดทรัคคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง สร้างผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,680 ล้านบาท ทำให้ปีงบประมาณ 2562 กสอ. ยังคงเดินหน้ายกระดับศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการฟูดทรัคผ่าน 5 มาตรการ ดังนี้


นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)


มาตรการที่ 1 การสนับสนุนให้เกิดฟูดทรัคที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยได้เตรียมออกมาตรการผลักดันและส่งเสริมที่เรียกว่า "สมาร์ทโฟร์ฟูดทรัค (Smart 4 Food Truck)" ซึ่งจะประกอบด้วยการพัฒนาสร้างมาตรฐานในส่วนสำคัญต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ 1. มาตรฐานคนที่ทำอาหารบนรถฟูดทรัค 2. มาตรฐานของครัวบนรถฟูดทรัค 3. มาตรฐานของตัวรถฟูดทรัค 4. มาตรฐานตลาด ทั้งตัวตลาดที่เป็นสถานที่ รวมถึงการจัดการและการตลาด ซึ่งมาตรฐานทั้ง 4 ด้านนี้จะมีส่วนช่วยยกระดับอุตสาหกรรมฟูดทรัคให้เติบโตแบบแข็งแรงและยั่งยืน

มาตรการที่ 2 การพัฒนาบ่มเพาะผู้ประกอบการฟูดทรัคให้เข้มแข็ง โดยได้สร้างรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการฟูดทรัคเป็นบันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในธุรกิจฟูดทรัค เริ่มจากการให้ความรู้ตั้งแต่การเข้าสู่ธุรกิจฟูดทรัค การเป็นผู้ประกอบการฟูดทรัคหน้าใหม่ การพัฒนาธุรกิจฟูดทรัคระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจฟูดทรัคให้ก้าวไปในระดับสากล และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นนโยบายเป้าหมายที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ กสอ.

มาตรการที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมฟูดทรัคในระดับประเทศ ด้วยการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการฟูดทรัคและผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟูดทรัค หลังจากได้ผ่านการบ่มเพาะด้วยบันได 5 ขั้น เพื่อให้เกิดคลัสเตอร์ฟูดทรัคทั่วประเทศ และสร้างการจัดการบริหารในภาพรวมกลุ่มให้เป็น "เครือข่ายฟูดทรัคคลัสเตอร์ประเทศไทย" ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการฟูดทรัคที่มีศักยภาพ มาตรฐาน และมีความพร้อมภายใต้การกำกับดูแลของ กสอ.

มาตรการที่ 4 การเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างๅ ซึ่ง กสอ.จะทำการเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Big Brother หรือหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ กสอ.ทำร่วมกับภาคีเครือข่าย

มาตรการที่ 5 ความพร้อมทางด้านเงินทุน แน่นอนว่าเงินทุนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ที่ผ่านมา กสอ.จึงได้ปรับเกณฑ์การพิจารณาและประเภทของธุรกิจสำหรับการขอสินเชื่อจากโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยให้รองรับกลุ่มธุรกิจฟูดทรัค โดยมีอัตราดอกเบี้ยเพียง 4% และมีวงเงินในการขอสินเชื่อถึง 1 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินจำนวนดังกล่าวจะปรับเปลี่ยนไปตามศักยภาพของธุรกิจฟูดทรัคเพื่อการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ โดยหากเป็นฟูดทรัคที่มีศักยภาพ ได้มาตรฐานสมาร์ทโฟร์ฟูดทรัคจะได้เพดานวงเงินสูงสุดเต็มจำนวน แต่หากอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจวงเงินสินเชื่อก็จะลดลงเหลือไม่เกิน 5 แสนบาท โดยผู้ที่ขอสินเชื่อนี้มีข้อแม้ว่าจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ กสอ.ด้วยอย่างไรก็ตาม นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมฟูดทรัคทั้ง 5 มาตรการนี้ จะเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยจะเป็นต้นแบบของกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบคู่ขนานและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก อันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,260 ล้านบาทในปี 2562
กำลังโหลดความคิดเห็น...