xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด สสว.อนุมัติงบกว่า 1,200 ลบ.หนุน SMEs ปี 2562 พร้อมร่างกฎนิยาม SME ใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
บอร์ด สสว.เห็นชอบอนุมัติงบ 1,234.7077 ล้านบาทให้ สสว.เริ่มงานปี 2562 พร้อมเห็นชอบร่างกฎหมายปรับเปลี่ยนนิยาม SME ใหม่ โดยกำหนดจำนวนจ้างงานและรายได้ใหม่เพื่อจัดกลุ่ม SME ของประเทศ และเดินหน้าดำเนินงานตาม 5 แนวทาง ประกอบด้วย Born Strong, Born Digital, Born Global, Born General และ Born @50 plus รวมถึงโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแนวทางสอดรับตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ในปีนี้ของ สสว.

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สสว.เห็นชอบอนุมัติงบ 1,234.7077 ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานปี 2562 โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการบอร์ดฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้

1. เห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุน ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล จำนวน 1,234.7077 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณจำนวน 974.7077 ล้านบาท และเงินงบประมาณจากกองทุน สสว.อีกจำนวน 260 ล้านบาท เพื่อเป็นงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้านของ สสว. ปี 2562 ในการส่งเสริม SME ของประเทศ

2.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดจำนวนการจ้างงานหรือรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ... จากเดิม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจำนวนแรงงาน 50-200 คน สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน 50-200 ล้านบาท โดยข้อจำกัดของเกณฑ์ต่างๆ การศึกษานิยาม SME ของต่างประเทศ

โดยเฉพาะในประเทศที่มีโครงสร้างของจำนวน SME ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา พบว่าการกำหนดนิยามส่วนใหญ่จะมีการกำหนดนิยามของวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) ไว้ด้วย และเกือบทุกประเทศจะกำหนดนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้เกณฑ์การจ้างงานหรือรายได้กิจการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

นิยามวิสาหกิจรายย่อย ภาคการผลิต บริการ/การค้า (ค้าส่ง-ค้าปลีก) จำนวนแรงงานไม่เกิน 5 คน รายได้กิจการไม่เกิน 1.8 ล้านบาท นิยามวิสาหกิจขนาดย่อม ภาคการผลิต แรงงานไม่เกิน 50 คน รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท ภาคบริการ/การค้า แรงงานไม่เกิน 30 คน รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดกลาง ภาคผลิต แรงงานไม่เกิน 200 คน รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ภาคบริการ แรงงานไม่เกิน 100 คน รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท และภาคการค้า แรงงานไม่เกิน 50 คน รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท

ในกรณีที่จํานวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดหนึ่ง แต่จำนวนรายได้เข้าลักษณะของวิสาหกิจอีกขนาดหนึ่ง ให้ถือจํานวนการจ้างงานหรือรายได้ที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

3. เห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 16 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เพื่อดำเนินโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยความเป็นมาคือ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้อสั่งการให้ สสว.ดำเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากอาหาร การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต (Future Food)

ตามโครงการนี้ สสว.ได้มีการดำเนินการแล้วภายใต้โครงการปั้นดาว ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือของ 8 หน่วยร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย สสว. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีสินค้าเกษตรที่นำมาเพิ่มมูลค่า ประกอบด้วย ถั่วลายเสือ กระเทียม งา และบุก

นอกจากนี้ ยังมีข้อสั่งการเพิ่มเติม ให้ สสว.ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาการปลูกพืชบุกและเงินทุนสำหรับการปลูกพืชบุก รวมทั้งให้พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการเกษตร และจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ให้กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยตาก กาแฟ กระเทียม ซึ่ง สสว.ได้ดำเนินการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำเป็นโครงการต้นแบบแก้ไขปัญหาความยากจน จ.แม่ฮ่องสอน

4. เห็นชอบปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้แก่ SME ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 110 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการในระยะแรกจำนวน 150 ล้านบาท รวมเป็น 260 ล้านบาท ในกลุ่มเป้าหมาย SMEs 5,000 ราย โดยเพิ่มวงเงินการซื้อประกันความเสี่ยง FX Options จาก 30,000 บาทต่อราย เป็น 50,000 บาทต่อราย และเน้นเพิ่มการอบรมรูปแบบ Online (E-learning) ควบคู่ไปกับการบรรยายสด และการอบรมด้วย VDO รวมทั้งนำเสนอโปรโมชันสำหรับ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการในระยะต่อไป ในการลดค่าธรรมเนียมครึ่งราคาสำหรับประกันการส่งออก

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป จะขยายการดำเนินงานโครงการให้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ด้านอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ SMEs โดย Financial Literacy จะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเงิน จากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน/สมาคม และสถาบันการเงินต่างๆ และบูรณาการการประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในที่เดียว การให้ความรู้ภายใต้โครงการฯ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านการเงินและภาษี และด้านการเงินสำหรับการค้าระหว่างประเทศ

ผอ.สสว.กล่าวถึงภาพรวมของ สสว.ในปี 2561 ที่ผ่านมา ผลงานโครงการต่างๆ สำคัญที่ สสว.ดำเนินการสามารถสร้างมูลค่า/รายได้รวม 4,190 ล้านบาท จาก 4 โครงการ คือ 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME 110 ล้านบาท ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาด 125,046 ผลิตภัณฑ์ 2. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME 2,600.54 ล้านบาท (จากกิจกรรมตลาดในประเทศ 981.04 ล้านบาท กิจกรรมตลาดต่างประเทศ 1,619.50 ล้านบาท) 3. โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champion) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 680.5848 ล้านบาท

และ 4. โครงการพัฒนาเครือข่าย SME ปี 2560 ได้พัฒนาผู้ประกอบการใน 34 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายกล้วย มะพร้าว สมุนไพร มวยไทย Food Truck และ Digital Content จำนวนทั้งสิ้น 4,538 ราย สร้างรายได้กว่า 700 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการขยายผลโดยมีผู้นำเครือข่ายจำนวน 106 ราย โดยการดำเนินงานได้ครอบคลุมธุรกิจเกษตรเป็นกลุ่มต้นน้ำถึง 3,000 ราย กลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อมที่อยู่กลางน้ำและปลายน้ำอีก 1,538 ราย เช่น กลุ่มสมุนไพรที่สามารถต่อยอดนำงานวิจัยมาสู่การผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถส่งออกได้ โดยเฉพาะกลุ่ม Digital Content ที่สามารถส่งออกไปยังตลาดเกาหลีโดยได้รับยอดขายกว่า 100 ล้านบาท

รวมถึงการพาผู้ประกอบการ 3 รายที่ได้รับรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ (SME National Awards) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน Silicon Valley International Invention Festival 2018 (SVIIF 2018) ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยผู้ประกอบการไทยคว้ารางวัลมาได้ถึง 3 รางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากจำนวนผู้ประกอบการทั่วโลกที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 300 ผลงานจาก 35 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ สสว.ได้จัดทำเว็บไซต์ SME ONE ขึ้นให้เป็นช่องทางการเข้าถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ SME ในทุกมิติ และได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม Application SME CONNEXT เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...