xs
xsm
sm
md
lg

สวทช.หนุนไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ ต่อยอดสร้างหุ่นยนต์มือสอง รองรับกลุ่ม SME

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายสมศักดิ์ แสงสว่างศรี ผู้บริหารบริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จำกัด (4ซ้าย)นางสาวจีรวลา ฮวดมัย รักษาการผู้จัดการอุตสาหกรรมการผลิต โปรแกรม ITAP สวทช. (2ขวา) คุณสมสรรค์ แสงสว่างศรี กก.ผจก. ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ (4ขวา) ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.เกษตรฯ (2ซ้าย)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้การสนับสนุนบริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ตามนโยบาย Thailand 4.0

สำหรับ บริษัท ไทยอาร์แอนด์ ดี โซลูชั่น จำกัด เดิมทำธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรกล ประเภทหุ่นยนต์แขนกล ที่มาช่วยทำงานหนักแทนกำลังคน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เนื่องจากราคาไม่สูง เพราะเป็นการนำเข้าจากประเทศจีน ไต้หวัน และอินเดีย บริษัทมีรายได้จากการจำหน่าย เครื่องจักรกลดังกล่าวกว่า 200 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพ ทางบริษัทจึงได้มีบริการเสริม คือ การให้เช่าเครื่องจักรกลหลายรูปแบบ พร้อมกับเปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการพื้นฟูสภาพหุ่นยนต์ ให้แก่ผู้ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ของหน่วยงานต่างๆ ในราคาชั่วโมงละ 600 บาท ไปจนถึง 1,000 บาท

นายสมศักดิ์ แสงสว่างศรี ผู้บริหารบริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จำกัดล่าว่า จากการที่บริษัทดำเนินกิจการด้านเครื่องจักรกล ทำให้ต้องมีส่วนที่ดูแลลูกค้าหลังการขาย และเกิดมีเครื่องจักรกลบางส่วนที่เสีย แต่ด้วยเครื่องจักรกลมีราคาสูง ทางบริษัทจึงต้องการที่จะนำบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้นำมาประกอบใหม่ หรือทำเป็นเครื่องจักรมือสอง เพื่อจำหน่ายให้กลุ่มเอสเอ็มอี ซึ่งอาจจะมีเงินทุนจำกัด จึงได้ขอความช่วยเหลือทางผู้เชี่ยวชาญ (ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แนะนำให้เราขอรับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP สวทช.

ปัจจุบันทำงานร่วมกับ ITAP มากกว่า 10 โครงการในระยะเวลากว่า 10 ปี โดยอยู่ในความดูแลของ ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลไกสนับสนุนภาคเอกชนของ ITAP เช่น โครงการการฟื้นฟูสภาพ (Retrofitting) ของหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมเคลื่อนที่อิสระ 6 แกน โครงการการพัฒนาโปรแกรมสำหรับติดต่อกับผู้ใช้งานและควบคุมแรงในการขึ้นรูปสำหรับเครื่องอัดแผ่นโลหะด้วยต้นกำลังแบบมอเตอร์แบบเซอร์โว เพื่อออกแบบ UI Software และโครงการการฟื้นฟูสภาพของเครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยแสงเลเซอร์แบบก๊าซ CO2 ด้วยการติดตั้งระบบควบคุมซีเอ็นซีและไฟเบอร์เลเซอร์ จนได้เครื่องตัดโลหะด้วยแสงเลเซอร์ เป็นต้น

นางสาวจีรวลา ฮวดมัย รักษาการผู้จัดการอุตสาหกรรมการผลิต โปรแกรม ITAP สวท
. กล่าวต่อว่า ในส่วนทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทย รวมถึงความต้องการใช้งานระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ด้วยแนวคิดการยกระดับการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ตามกระแส Industry 4.0 ส่งผลให้มีความต้องการจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีจำนวนมากขึ้น

สัดส่วนความต้องการใช้หุ่นยนต์มาช่วยในสายการผลิตมีมากกว่าเครื่องจักรอัตโนมัติอื่นๆ แต่ยังพบข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้เชี่ยวชาญและ System Integrator (SI) หรือผู้ติดตั้งระบบที่ยังมีน้อย ในขณะที่งานปรับปรุงสายการผลิตมักมีความซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงในแต่ละสถานประกอบการ ดังนั้น การเพิ่มจำนวน SI และพัฒนาทักษะด้านอุตสาหกรรมให้กับ SI จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0

สำหรับการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการและ SI ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพ System Integrator ด้านการฟื้นฟูสภาพหุ่นยนต์อุตสาหกรรม” ทั้งในด้านชิ้นส่วนเชิงกล ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลไกระบบควบคุม และโปรแกรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นและตอบสนองโจทย์จากอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น

ด้าน คุณสมสรรค์ แสงสว่างศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จำกัด กำลังขยายรูปแบบธุรกิจเข้าสู่ผู้ให้บริการที่เปิดพื้นที่ในลักษณะ Maker Space และเปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการพื้นฟูสภาพหุ่นยนต์ให้แก่ผู้ที่ต้องการเป็น System Integrator หรือผู้ติดตั้งระบบ และผู้ดูแลบำรุงรักษาด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของหน่วยงานต่างๆ โดยร่วมกับโปรแกรม ITAP สวทช. และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดหลักสูตรอบรม ในเบื้องต้นบริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ จำกัด ได้รับความร่วมมือในการจัดหาเครื่องจักรมือสองเพื่อใช้เรียนรู้ในพื้นที่ Maker Space จากบริษัท แมชีนเนอรี่เอ็มโปเรียม (1995) จำกัด และแผนงานในอนาคต บริษัทฯ จะเปิดกว้างในด้านความร่วมมือกับบริษัทเครื่องจักรอุตสาหกรรมรายอื่นๆ ต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญโปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวอธิบายถึงหลักสูตรในการสร้างบุคลากรด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รองรับ Industry 4.0 ว่า หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟื้นฟูสภาพหุ่นยนต์ (Robot Retrofitting) แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการเป็น System Integrator (ผู้ติดตั้งดูแลระบบ) ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หรือผู้ดูแลบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในหน่วยงาน จะมุ่งเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางกล เช่น ระบบเกียร์ ระบบต่อเชื่อมข้อต่อ ฯลฯ องค์ประกอบทางไฟฟ้า การฟื้นฟูหุ่นยนต์ทางกล การปรับตั้งระบบควบคุมแขนหุ่นยนต์ และการทดสอบการทำงานของแขนหุ่นยนต์ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ SI ด้านการฟื้นฟูสภาพหุ่นยนต์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบหุ่นยนต์ รวมถึงยังเป็นการเพิ่มจำนวน SI ที่เป็นผู้ติดตั้งดูแลระบบ รองรับความต้องการและกระตุ้นการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้มากขึ้นในอนาคต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน และยกระดับคุณภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...