xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.ปลุกพลังนักออกแบบไทย ตั้งศูนย์ Thai iDC ระดมข้อมูลแฟชั่นบุกเอเชีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

บรรดานักออกแบบ และเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าไทย ที่ไปไกลระดับสากล
“กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” จับมือภาครัฐฯ-เอกชน ในแวดวงแฟชั่น จัดตั้งศูนย์ Thai iDC เดินเครื่องพัฒนาศักยภาพนักออกแบบไทยสู่เวทีสากล ชู 3 กิจกรรมหลัก เปิดโอกาสนักออกแบบแฟชั่นไทยโชว์ฝีมือ หวังปั้นไทยสู่ฮับแฟชั่นระดับเอเชีย
 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยนั้นไทยมีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบแหล่งผลิตความโดดเด่นในเรื่องของนวัตกรรม ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไปที่เครื่องนุ่งห่มสิ่งทอเครื่องหนัง ด้วยการจัดตั้งศูนย์ Thailand Industrial Design Center (Thai iDdc) ภายใต้ “โครงการศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์” หวังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลในแวดวงแฟชั่นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้เข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา โดยระยะแรกจะมุ่งสร้างฐานข้อมูลให้กับนักออกแบบเพื่อสร้างเครือข่ายด้านงานดีไซน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในเรื่องวัตถุดิบการตลาด รวมถึงเทรนด์แฟชั่นระดับโลก
นายพลพัฒน์ อัศวะะประภา เจ้าของแบรนด์ ASAVA
ทั้งนี้ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยทั้ง 4 สาขาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าการส่งออกให้แก่ไทยนั้นแบ่งเป็น 1. สาขาสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย มีมูลค่ารวม 2 แสนล้านบาท/ปี 2. สาขาเครื่องหนังรองเท้าและกระเป๋ามีมูลค่ารวม 1.5-2 แสนล้านบาท/ปี 3. สาขาอัญมณี มีมูลค่ารวม 2 แสนล้าน/ปี และ 4. สาขาเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ มีมูลค่ารวม 6-7 แสนล้านบาท/ปี ส่งผล GDP ภาคอุตสาหกรรมโตปีละ 37%
นายปิยะรัฐ กัลย์จาฤก กรรมการผู้จัดการบริษัท กันตนา เอฟโวลูชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ลิขสิทธิ์ต่างประเทศ รายการเรียลลิตี้ THE FACE
“อุตสาหกรรมแฟชั่นถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญและสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาล เห็นได้จากตัวเลขการส่งออกของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ารวมกว่า 7 แสนล้านบาท และยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ถึงประมาณ 10% จากรายได้ทั้งหมด โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นสินค้าแฟชั่นไทยถือได้ว่ามีการตอบรับที่ดีอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC เนื่องด้วยจุดแข็งของภาพลักษณ์สินค้าที่โดดเด่น รวมถึงเรื่องทักษะฝีมือและคุณภาพที่เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก สิ่งเหล่านี้นับเป็นปัจจัยและส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยสามารถแข่งขันกับประเทศชั้นนำได้ ทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นเสมือนการปูทางให้ผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้ตราสินค้าไทยได้เป็นที่ยอมรับและก้าวสู่ภาวะความเป็นผู้นำได้ในที่สุด” รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว
นายศุกลวัฒน์ คณารศ (เวียร์) ดารานักแสดง ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานเปิดตัวศูนย์ Thai iDC
สำหรับกิจกรรมสำคัญภายใต้ “โครงการศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์” Thailand Industrial Design Center : Thai iDC นั้น ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy โดยสร้างโอกาสให้นักออกแบบที่มีประสบการณ์ ได้พัฒนาศักยภาพและยกระดับให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากล ดำเนินงานด้วยกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อขับเคลื่อนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ แล้วนำไปประยุกต์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทันกระแสสังคม รวมถึงการปรับทัศนคติ/ความคิดให้มีความเป็นนักออกแบบควบคู่กับการเป็นนักธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ องค์ความรู้จาก Academy จะเป็นต้นแบบตัวอย่างของผู้นำเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ประสบการณ์ และผลงาน สู่สาธารณชนในวงกว้าง จำนวน 40 คน โดยมีบริษัท กันตนา กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษา

2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลนักออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ เข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ และสร้างกลุ่มนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ จำนวน 1 เครือข่าย ไม่น้อยกว่า 40 คนโดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มนักออกแบบ มีแหล่งข้อมูลสนับสนุนเพื่อเตรียมตัวสู่ความเป็นนักออกแบบมืออาชีพ จัดทำฐานข้อมูล เว็บไซต์ designernetwork.com โดยมีข้อมูลแนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ในแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมแฟชั่น ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ประวัติ Folio ผลงานที่ผ่านมาของนักออกแบบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการหาบุคลากรมาช่วยออกแบบพัฒนาสินค้าสามารถติดต่อได้โดยตรง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่นักออกแบบและผู้ประกอบการในอนาคต โดยมี ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

3. กิจกรรมเชื่อมโยงนักออกแบบผลิตภัณฑ์กับโรงงานอุตสาหกรรม โดยจับคู่เชื่อมโยงนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้สามารถทำงานร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งความเป็นไปได้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม มีเป้าหมายให้โรงงานอุตสาหกรรมปรับแนวคิดจาก OEM เป็น ODM มากขึ้นและเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักออกแบบที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้นำเสนอผลงานสู่อุตสาหกรรม ในภาคการผลิต พร้อมทั้งปรับทัศนคติระหว่างนักออกแบบกับโรงงานให้มีความต้องการตรงกันในด้านแนวคิดที่สอดคล้องกันและกัน ทั้งนี้ ได้เป้าหมายเชื่อมโยงนักออกแบบ จำนวน 50 ราย ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ Thai iDc ใช้งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวประมาณ 17 ล้านบาท ภายใต้ปีงบประมาณ 2560 คาดว่าจะทำให้เป็นเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในเอเชียในไม่ช้า
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...