xs
xsm
sm
md
lg

โครงการชั้นหนังสือเสมือนฯ เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าใช้แอพพลิเคชั่นฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
เชิญชวนโรงเรียนและผู้ปกครองที่มีลูกหลานปฐมวัยเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นชั้นหนังสือเสมือนฯ


โครงการชั้นหนังสือเสมือนของการ์ตูนวีดิโอปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย (Virtual Bookshelf of Interactive Cartoon Video for Early Childhood English Learning) ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากนำไปใช้เสริมทักษาภาษาอังกฤษให้กับลูกหลานปฐมวัย และโรงเรียนทั่วประเทศใช้งานฟรี โดยมีดีกรีรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดนานาชาติ มหาวิทยาลัย INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA ภายใต้ชื่อ L2K: Second Language Kids ณ​ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566) ในประเภท โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ ที่ใช้เทคนิคเรื่องเล่า (storytelling) สำหรับเด็ก ในการส่งเสริมทักษะทางภาษาและพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม (Social-Emotional Learning) เป็นเครื่องการันตีผลงาน


โดยงานวิจัยนี้มุ่งเป้าไปที่การเร่งกระตุ้นยกระดับทักษะและความชื่นชอบภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยช่วงอายุ3-7ปีการเริ่มต้นภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเด็กจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเปิดโลกทัศน์ความรู้ที่หลากหลายจากทั่วโลก โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อและแพลตฟอร์มในการเผยแพร่ประกอบด้วยชุดการ์ตูนวิดีโอปฎิสัมพันธ์ฯ และ ชั้นหนังสือเสมือนฯเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบCEFRในระดับPreA1 ซึ่งได้ทำการนำร่องการใช้สื่อและแพลตฟอร์มฯในการพัฒนาทักษะให้บุคลากรผู้สอนเพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมผ่านสื่อและแพลตฟอร์มในโรงเรียนนำร่อง11แห่งจาก4ภูมิภาค ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดเอกชน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในพื้นที่ชายขอบ (Zone CและC+)โดยใช้โมเดลการเรียนการสอนPre-A1 with SEL Model

Play--Physical & Psychological Preparationการละเล่นและกระตุ้นความพร้อมด้วยความสุขและสมาธิการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
Read—Reinforcementสื่อวีดิโอในรูปแบบเนื้อหาเรื่องราวเช่นเดียวกับหนังสือ และใช้กลไกลเกม
Repeat-Recallการฝึกย้ำซ้ำชุดแบบฝึกหัดให้ท่องจำ
Evaluate–Enjoy การประเมินภาพเพื่อการพัฒนาอย่างมีความสุข ครูทำหน้าที่ประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการของนักเรียน


โครงการวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดยหลังจากเสร็จสิ้นโครงการพบว่าผลการประเมินทักษะการสอนภาษาอังกฤษของครูปฐมวัย 3 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และการบริหารจัดการชั้นเรียน พบว่าครูร้อยละ 92 มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ และผลการวิเคราะห์คะแนนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย พบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน รวมไปถึงมีค่าเฉลี่ยคะแนนการเรียนรู้อารมณ์และสังคมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ทางผู้จัดทำโครงการฯและ กทปส. จึงเห็นว่าโครงการนี้น่าจะป็นประโยชน์กับคนที่สนใจอยากเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับลูกหลาน และโรงเรียนทั่วประเทศที่อยากนำไปใช้เพิ่มทักษะการสอน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่อยากใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้เข้ามาใช้งานกันเยอะๆ
​สำหรับผู้ที่สนใจแพลตฟอร์มระบบชั้นหนังสือเสมือนสามารถสแกนQR Code คู่มือการใช้งาน ข้างล่างนี้


ภายในคู่มือการใช้งาน แสดงถึงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบชั้นหนังสือเสมือนหรือเข้าสู่ระบบตามลิงก์นี้
(https://edutoon-sphere.edu.chula.ac.th/web/site.htm?mode=index#!) แล้วLoginเข้าสู่ระบบชั้นหนังสือเสมือน เพื่อแนะนำส่วนประกอบต่างๆ ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น