xs
xsm
sm
md
lg

ภาครัฐ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ กำหนดทิศทางการสร้างงานที่มีคุณค่า มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงแรงงาน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization – ILO) ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือในการดำเนินการตามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า 2566-2570 ของประเทศไทย หรือ Thailand Decent Work Country Programme (DWCP) 2023-2027 มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมของตลาดแรงงาน การคุ้มครองทางสังคม และการเสริมสร้างศักยภาพของภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าในประเทศไทยในอนาคต โดยมีผู้แทนแต่ละองค์กรร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ จากซ้าย ได้แก่
 
•นายมานพ เกื้อรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
•นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน
•นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
•นายออคตาเวียนโต พาซาริบู ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
•นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น