xs
xsm
sm
md
lg

“ศุภมาส” เชื่อม บพค.- มรภ. 38 แห่งทั่วไทย ร่วมพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่ให้นักศึกษา สร้างกำลังคนสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศุภมาส” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เชื่อม บพค.- มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศไทย ร่วมพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่ให้นักศึกษา สร้างกำลังคนสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.67 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางในการดำเนินงานร่วมกันของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 2/2567 พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ เครือข่าย U-LIVE by MHESI ตามนโยบาย อว. ในการจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club เพื่อแนะแนวการเรียน อาชีพ และดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาทุกคนในทุกมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่ (Re-skill/Up-skill/New-skill) เพื่อสร้างกำลังคนสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระหว่าง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ลงนามโดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และ รศ. มาลิณี จุโฑปะมา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดในการผลิตครู ซึ่งนิสิตนักศึกษาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับครูผู้สอน สิ่งสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด อว.เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของนิสิตนักศึกษา จึงมีนโยบายในการลดภาระต่าง ๆ ทั้งค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนของนิสิตนักศึกษา พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเข้มแข็งขึ้น
“อว. มีหลายเรื่องสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนละสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยผลักดัน อาทิ เรื่อง ระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (Credit Bank) ที่เป็นระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตและกลไกในการเทียบโอนความรู้หรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนข้ามสถาบัน ข้ามคณะ การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยใช้ผลวิเคราะห์แผนที่ทักษะ (Skill Mapping) การพัฒนากำลังคนทักษะสูงให้ตรงต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งมีพันธกิจสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากลได้ รวมถึงการพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง บพค. และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการขับเคลื่อนในระบบอุดมศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมดนี้ สามารถการันตีได้ว่าเด็กที่จบไปจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีฝีมือ มีความรู้และความสามารถ” นางสาวศุภมาส กล่าว

นอกจากนั้น ภายในงานดังกล่าว รมว.อว. ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ การดำเนินโครงการ U-Live by MHESI ภายใต้แนวคิด เรียนดี มีความสุข มีรายได้ ที่ อว. สนับสนุนเครือข่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพจิตของนิสิตนักศึกษา
กำลังโหลดความคิดเห็น