xs
xsm
sm
md
lg

“ศุภมาส” เปิดงาน “เฉลิมพระเกียรติมหามงคล 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ คร้ังที่ 7”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศุภมาส” เปิดงาน “เฉลิมพระเกียรติมหามงคล 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ คร้ังที่ 7” การขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งให้สถาบันอุดมศึกษาช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และงาน ราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการ และวัฒนธรรมนานาชาติ คร้ังที่ 7 (BRICC Festival 2024) การขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการนี้ รมว.อว. ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. เข้าร่วม และ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า กิจกรรมในงานทั้งหมดที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้ ล้วนเป็นกิจกรรมสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทั้งด้านวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวง อว. จึงขอแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทย อันมีภารกิจในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม รวมทั้งการบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของจังหวัดต่อไป

รศ.มาลิณี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหลายฝ่าย ทั้งจากองค์กรภายใน และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การร่วมงานในครั้งนี้นับเป็นการรวมใจถวายความภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ และการรวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานจะได้รับทักษะทางวิชาการ และความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิชาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

ทั้งนี้ ในงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกิจกรรมหลักอันประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ มหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การแข่งขันทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 17 รายการ ชิงโล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์” การประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมรองรับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ 7 : ฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ : The Magic Seeds พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับศิษย์เก่าดีเด่น “53 ปี เพชรดีศรีราชภัฏบุรีรัมย์” กิจกรรม “ราชภัฏบุรีรัมย์ มินิมาราธอน” และการนำเสนอและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดทั้ง 3 วัน


กำลังโหลดความคิดเห็น