xs
xsm
sm
md
lg

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช. คว้ารางวัลระดับ Digital Champion จาก THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION Symposium 2024 มุ่งนำนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ข้ามผ่าน Digital Disruption

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์​มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต หรือ CMU School of Lifelong Educationคว้ารางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 จากเวที THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION Symposium 2024 ระดับ Digital Champion รางวัลระดับสูงที่สุด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการพัฒนาระบบดำเนินการเพื่อยกระดับ User experience ผ่านเครื่องมือทางการตลาด และนวัตกรรมการศึกษา ทำให้การเข้าถึงการศึกษาของนักศึกษาและประชาชนสามารถก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption ทั้งสร้างความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

​วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU School of Lifelong Education ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในสังคมด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติทั่วทุกมุมโลก โดยมีพันธกิจ และวิสัยทัศน์ คือ “องค์กรชั้นนำที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคม” พร้อมทั้งการพัฒนาระบบดำเนินการเพื่อยกระดับ User experience ผ่านเครื่องมือ CRM, CDP, Digital Marketing และนวัตกรรมการศึกษาจากโครงการต่าง ๆ สร้างสังคมการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเพียงแค่นักศึกษาเท่านั้น จึงเป็นผลทำให้คว้ารางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 จากเวที THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION Symposium 2024 ระดับ Digital Champion จากการพิจารณาด้วยเกณฑ์ Digital Maturity Index ใน 5 มิติ คือ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้างและระบบ (Structure and System) กระบวนการและการบริหารจัดการ (Process and Operation) ลูกค้า (Customer) และ บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร (Personal and Culture)

ทั้งนี้ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้รับการคัดเลือกจากผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการพัฒนาระบบดำเนินการเพื่อยกระดับ User experience ผ่านเครื่องมือ CRM, CDP, Digital Marketing และนวัตกรรมการศึกษาจากโครงการต่างๆ อาทิ “เกษียณมีดี” ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย “Advocate” หลักสูตรพัฒนาผู้นำชุมชนต้นแบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ “EdSociate” ชุมชนการเรียนรู้แบบ Webinar สำหรับบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง “Skills4Life” หลักสูตรออนไลน์เพื่อฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน

รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในองค์กร จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์ แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ในหลากหลายแขนงสู่การดำเนินสร้างสังคมแห่งการศึกษาอย่างครอบคลุม โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ยึดคติหลักคิดตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ร่วมด้วย ช่วยกัน” เราเป็นองค์กรที่พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในองค์กร ระหว่างส่วนงาน/คณะ องค์กรภายนอก รวมไปถึง “ผู้เรียน” และผู้ใช้บริการของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นอกจากนี้ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นของตนเอง โดยใช้หลักการพัฒนาองค์กรเอกชนเข้าผสมผสานกับการพัฒนาองค์กรรัฐ คือแนวคิด “Agile and Scrum” และ “Design Thinking” โดยอาศัยการค่อย ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ พร้อมมองหาจุดบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข และความสามารถในการให้อิสระทางความคิดแก่บุคลากร ทุกฝ่าย ในการทำงานภาพรวมทั้งหมดขององค์กร


กำลังโหลดความคิดเห็น