xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศแล้ว!! กฎกระทรวงยาบ้า 5 เม็ด สันนิษฐานมีไว้เสพ พบปรับลดยาเสียสาว "ฟลูอัลพราโซแลม" ครึ่งหนึ่งจากร่างเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประกาศแล้ว กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติด-วัตถุออกฤทธิ์ ที่สันนิษฐานมีไว้ครอบครองเพื่อเสพ พบ "ยาบ้า" อยู่ที่ 5 เม็ด พบปรับสัดส่วนปริมาณ "ฟลูอัลพราโซแลม" หรือยาเสียสาวลดลงครึ่งหนึ่ง จาก 10 หน่วยการใช้ เหลือ 5 หน่วยการใช้

ความคืบหน้าการกำหนดปริมาณยาเสพติดที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีเรื่องของการกำหนดปริมาณยาบ้าไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือ 5 เม็ด หรือไม่เกิน 500 มิลลิกรัมด้วยนั้น ที่ผ่านมามีการจัดทำร่างกฎกระทรวงและรับฟังความเห็น เพื่อเสนอเข้าสู่ ครม.พิจารณาเห็นชอบและออกประกาศนั้น

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 ลงนามโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และมาตรา 107 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ "หน่วยการใช้" หมายความว่า เม็ด ซอง ขวด หรือหน่วยอย่างอื่นที่ทำขึ้นซึ่งโดยปกติสำหรับการใช้เสพหนึ่งครั้ง

ข้อ 2 การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ในปริมาณเล็กน้อยตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ

(1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

- แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม

- เอ็น-เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี (N3ethyl MDA หรือ MDE) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม

- เฮโรอีน (heroin หรือ diacetylmorphine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 มิลลิกรัม

- เดกซ์โทรไลเซอร์ไจด์ ((+)-lysergide) หรือ แอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี-25 (LSD 25) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลลิกรัม

- เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ methamfetamine) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ในลักษณะที่เป็นเกล็ดผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม

- เมทิลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (methylenedioxyamphetamine หรือ tenamfetamine หรือ MDA) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม

- 3,4-เมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-methylenedioxymethamphetamine หรือ methylenedioxymethamfetamine หรือ ecstasy หรือ MDMA) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,250 มิลลิกรัม

2.ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

- โคคาอีน (cocaine) มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 มิลลิกรัม

- ฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม

3.ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

- พืชฝิ่นหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 15,000 มิลลิกรัม

- เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควายหรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สาร psilocybin หรือ psilocin มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 135,000 มิลลิกรัม

- สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol หรือ THC) เป็นสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 30,000 มิลลิกรัม ในลักษณะที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 30 มิลลิลิตร

4.วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

- ฟลูอัลพราโซแลม (flualprazolam) มีปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 650 มิลลิกรัม

- ฟีนาซีแพม (phenazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,640 มิลลิกรัม

5.วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

- อัลพราโซแลม (alprazolam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม

- คีตามีน (ketamine) ที่เป็นของเหลวมีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 10 มิลลิลิตร หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 10,000 มิลลิกรัม ในลักษณะที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม

- มิดาโซแลม (midazolam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,080 มิลลิกรัม

- ไนเมตาซีแพม (nimetazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,890 มิลลิกรัม

- ไนทราซีแพม (nitrazepam) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสทุธิไม่เกิน 5,560 มิลลิกรัม

- เฟนเทอร์มีน (phentermine) มีปริมาณไม่เกิน 10 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 3,200 มิลลิกรัม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเทียบปริมาณยาเสพติดที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว และร่างกฎกระทรวงก่อนหน้านี้ที่จะมีการรับฟังความคิดเห็น มีการปรับปริมาณเพียง 1 ตัว คือ ฟลูอัลพราโซแลม ซึ่งฉบับร่างกำหนดไว้ที่ 10 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัม แต่ล่าสุดปรับเหลือเพียง 5 หน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 650 มิลลิกรัม หรือลดลงมาครึ่งหนึ่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น