xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เซ็นตั้งรักษาราชการแทน "อธิบดี-รองปลัด-เลขาธิการ" 11 ตำแหน่ง มีผล 9 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สธ.เซ็นคำสั่ง 2 ฉบับ แต่งตั้งรักษาราชการแทน "อธิบดี-รองปลัด-เลขาธิการ" 11 ราย ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง มีผลวันที่ 9 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1454/2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 6 ต.ค. 2566 ระบุว่า เนื่องด้วย ครม.มีมติเมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด สธ. ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง และตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูงจำนวน 7 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย 2.นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต 3.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโร 4.พญ.อัมพร เบญพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ 5.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6.นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ 7.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1453/2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน เนื่องด้วย ครม.มีมติเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2566 อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด สธ. ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง(นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 4 ราย และขณะนี้อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์(ด้านสาธารณสุข) ทรงคุณวุฒิ รักษาราชการแทนรองปลัดสธ. 2.นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดสธ. 3.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดสธ. 4.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดสธ. โดยทั้ง 2 คำสั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ค.ค. 2566


กำลังโหลดความคิดเห็น