xs
xsm
sm
md
lg

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเวชภัณฑ์ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้แทนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) ร่วมส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวในชุมชน โดยมี น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ


น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล กล่าวว่า “ในนามของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี รู้สึกยินดีมากที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเล็งเห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชน โดยวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษ์สุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันเพื่อคุมกำเนิดให้กับสัตว์ด้อยโอกาส ซึ่งมีประชาชนร่วมนำสุนัขและแมวมารับการผ่าตัดทำหมันและรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก”


นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 องค์กรฯ ได้บริจาควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่กรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องรวมสิ้นประมาณ 70,000 เข็ม มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการช่วยเหลือให้สัตว์ในชุมชนปลอดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่ประชาชนโดยตรงในวงกว้าง เราให้การช่วยเหลือตลอดจนทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อาทิ การร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปให้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก รวมทั้งการได้ร่วมลงพื้นที่และทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการติดตามและผลักดัน การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม”


ที่ผ่านมาองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ดำเนินโครงการสำคัญระดับโลก ได้แก่ โครงการ “Life’s Better with Dogs” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสุนัขให้ดีขึ้นผ่านการรณรงค์ และปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพราะปัจจุบันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในวงกว้าง หากแต่ในความเป็นจริงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนในหลายประเทศนั้น ล้วนเกิดจากการไม่เอาใจใส่ของผู้เลี้ยงสุนัขและการจัดการที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้น ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น