xs
xsm
sm
md
lg

เปิดไทม์ไลน์บรรจุซี 8 "พยาบาล" 10,124 ตำแหน่ง เตรียมชง อ.ก.พ.สธ.กำหนดต.ค.นี้ ประเมินคัดเลือกเสร็จในสิ้นปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัด สธ. เปิดขั้นตอนและไทม์ไลน์บรรจุชำนาญการพิเศษ "พยาบาล" 10,124 ตำแหน่ง ยึดหลักเกณฑ์ ก.พ. กระจายทั่วประเทศเหมาะสมเป็นธรรม เตรียมเสนอ อ.ก.พ.สธ.อนุมัติกำหนดตำแหน่งภายใน ต.ค.นี้ ให้ส่วนภูมิภาคประเมินคัดเลือกบุคคลเข้าตำแหน่งให้เสร็จก่อน ธ.ค. และส่งผลงานประเมินภายใน 6 เดือน

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการบรรจุตำแหน่งชำนาญการพิเศษของพยาบาลวิชาชีพ ว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เห็นชอบให้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือซี 8 แก่พยาบาลวิชาชีพในสังกัด สธ.รวม 10,124 อัตรา เป็นส่วนของสำนักงานปลัด สธ. 9,277 อัตรา ถือเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพยาบาลและเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ภายใต้เงื่อนไขคือ กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ไม่ต้องนำตำแหน่งว่างมายุบเลิก ซึ่งขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการต่อไปนั้น สำนักงานปลัด สธ.ได้หารือร่วมกับ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองการพยาบาล และกรมต่างๆ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อวางแผนกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษทั้ง 10,124 ตำแหน่ง และจะจัดส่งข้อมูลตำแหน่งและส่วนราชการให้ผู้ตรวจราชการ สธ.รับทราบ ทำการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. พร้อมทั้งจัดส่งแบบประเมินค่างานให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ก.ย.นี้ จากนั้นจะเสนอ อ.ก.พ.สำนักงานปลัด สธ.เห็นชอบแบบประเมินค่างาน และเสนอ อ.ก.พ.สธ.อนุมัติกำหนดตำแหน่ง ภายใน ต.ค. 2566

นพ.โอภาสกล่าวว่า หลังจากวันที่ อ.ก.พ.สธ. มีมติอนุมัติตำแหน่ง รพ.แต่ละแห่งสามารถดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่ง และประกาศผลการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 2566 จากนั้นให้ส่งผลงานประเมินภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการพิจารณาผลงาน และเสนอปลัด สธ.ออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. โดยเฉพาะเรื่องของการกระจายตำแหน่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม


กำลังโหลดความคิดเห็น