xs
xsm
sm
md
lg

“เอนก” แจง มสธ.นำเงินรายได้ไปลงทุนทำได้ หารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว เผย 4 ปีได้ผลตอบแทนกว่า 200 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“เอนก” แจง มสธ.นำเงินรายได้ไปลงทุนทำได้ หารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว เผย 4 ปีได้ผลตอบแทนกว่า 200 ล้าน ส่วนการแต่งตั้งอธิการบดี มสธ.ให้รอผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ศ.(พิเศษ)​ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กล่าวถึงกรณีนายระวี มาศฉมาดล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวในการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) กรรมการสภา มสธ. และคณะกรรมการบริหารเงินได้และทรัพย์สิน มสธ.มีมติเห็นชอบ นำเงินรายได้ของ มสธ. จำนวน 5,500 ล้านบาท ไปลงทุนกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ว่า การลงทุนของ มสธ. เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนและมติของสภา มสธ. และชอบด้วยกฎหมาย โดยสภา มสธ.เห็นชอบกรอบและนโยบายการลงทุน และคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 4 บริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของ กลต. และก่อนการลงทุน มสธ. ได้หารือกับกรมบัญชีกลางและส่งร่างสัญญาการลงทุนให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจตามระเบียบราชการแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำฝากธนาคารโดยได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4 ปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 0.61 – 1.16 บาท และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลทุก 3 เดือน โดย 4 ปีที่ผ่านมา พ.ศ.2562-2565 มสธ. ได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุน ทั้งสิ้น 216,965,623 บาท โดยเฉลี่ย 4 ปี ร้อยละ 2.33-4.40 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

รมว.กระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มสธ. ตั้งแต่ 1 ต.ค.2564 และการจ่ายค่าตอบแทนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ขอเรียนว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย นายกสภา มสธ.ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีจุฬาฯ ยืมตัว รศ.ดร.มานิตย์ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. ชั่วคราวอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยไม่ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของต้นสังกัด ซึ่งจุฬาฯ ได้มีหนังสือแจ้งอนุญาต ทั้งนี้ รศ.ดร.มานิตย์ ได้รับเงินเดือนจากจุฬาฯ ทางเดียว และได้รับค่าตอบแทนของผู้รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.ตามระเบียบของ มสธ. และของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวอีกว่า สำหรับการสรรหาบุคคลที่สมควรจะดำรงตำแหน่งอธิการบดี มสธ. เสร็จสิ้นไปหลายปีแล้ว แต่สภามหาวิทยาลัย มสธ.ไม่ยอมเสนอชื่อส่งไปยังกระทรวง อว.ให้ดำเนินการ ขอเรียนว่า ปัจจุบัน มสธ. ยังไม่ได้ส่งเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมายัง อว. แต่อย่างใด เนื่องจากรอผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ขณะที่ อว.ต้องยึดถือหลักความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย ไม่ก้าวล่วงดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย อว.จะดำเนินการตรวจสอบการใช้อำนาจของสภามหาวิทยาลัยเฉพาะการใช้อำนาจนั้นชอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เท่านั้น


กำลังโหลดความคิดเห็น