xs
xsm
sm
md
lg

5 หน่วยงาน MOU ไทยสำรอง "ยากำพร้าต้านพิษ" 11 ตัว ให้เพื่อนบ้านอาเซียนเพิ่มการเข้าถึง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์5 หน่วยงาน MOU ขยายผลโครงการจัดหาและสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษของไทย สู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน รวม 11 รายการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การประสานงาน สนับสนุนข้อมูล และการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่าง สปสช. องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เพื่อต่อยอดโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษของประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็นชอบให้ไทยเป็นศูนย์กลางยาต้านพิษของภูมิภาคนี้ และขยายผลจากโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษของไทยไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ และจัดตั้งโครงการบริหารจัดการและสำรองยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ iCAPS เพื่อดำเนินการจัดหายาต้านพิษ 2  ลักษณะ คือ 1.การจัดหายาและส่งยาต้านพิษเพื่อรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน และ 2.ร่วมกันจัดซื้อ จัดหายาเพื่อเตรียมให้พร้อมใช้ในภาวะปกติ


ภาพรวมองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ทำหน้าที่ประสานงานกับประเทศสมาชิกและนานาประเทศ , ศูนย์พิษวิทยา สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญวิชาการด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก วางแนวทางบริหารจัดการยาและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน และการสำรองยา , สปสช.จัดทำแผนการจัดหาประจำปีร่วมกับแผนความต้องการยาในประเทศของเครือข่าย , อภ.จัดหายาและจัดส่งยา , สถานเสาวภา ผลิตยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ รวมถึงศึกษาวิจัย และ อย.ดำเนินการด้านเอกสารประกอบการส่งออกยา หรือพิจารณาสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกยา

สำหรับรายการยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษในความร่วมมือครั้งนี้ 1. Activated charcoal, powder: ผงถ่านกัมมันต์ใช้เพื่อดูดซับสารพิษ 2. Dimercaprol (British Anti-Lewisite; BAL), injection: รักษาภาวะพิษจากโลหะหนัก เช่น สารหนู ตะกั่ว 3. Methylene blue, injection 1%: รักษาภาวะเมทฮีโมโกลบินนีเมีย 4. Penicillamine, capsule: รักษาภาวะพิษจากโลหะหนัก 5. Calcium disodium edetate (Ca Na2 EDTA), injection: รักษาภาวะพิษจากโลหะหนัก 6. Sodium nitrite, injection 3%: รักษาภาวะพิษจากไซยาไนด์, ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 7. Sodium thiosulfate, injection 25%: รักษาภาวะพิษจากไซยาไนด์ 8. Succimer (DMSA), capsule: รักษาภาวะพิษจากโลหะหนัก 9. Diphenhydramine, injection: รักษาอาการบิดเกร็งของกล้ามเนื้อในร่างกาย 10. Diphtheria antitoxin, injection: รักษาโรคคอตีบ และ 11. Botulism antitoxin, injection: รักษาโรคโบทูลิซึ่ม


กำลังโหลดความคิดเห็น