xs
xsm
sm
md
lg

ปิดประชุมวิชาการ สธ.ปี 65 ชู 800 กว่าผลงานรวมผลงาน ช่วยพัฒนาระบบสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปิดฉากงานประชุมวิชาการ สธ.65 ชู 816 ผลงาน คว้าผลงานวิชาการดีเด่น 88 รางวัล บูธนิทรรศการ 10 รางวัล งานวิจัย R2R 44 รางวัล ส่วนผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยมจะพิจารณาและประกาศตัดสินในปีหน้า เผยการจัดประชุมวิชาการช่วยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนำไปสู่การปรับใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพงานสาธารณสุขให้ก้าวหน้าต่อเนื่อง

วันนี้ (16 กันยายน 2565) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปิดงานมหกรรมจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 “การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน หลังวิกฤตการณ์โควิด 19” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการและนวัตกรรม รางวัลบูธนิทรรศการ รางวัล R2R ดีเด่น และรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

นพ.ธงชัย กล่าวว่า งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ให้ได้มีโอกาสนำความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาเผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังได้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยาย อภิปรายทางวิชาการ นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองและหน่วยงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลการประกวดบูธนิทรรศการของกรมและเขตสุขภาพ และรางวัลอื่นๆ โดยจะมีการพิจารณาตัดสินผลงานวิชาการระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2565 และประกาศผลพร้อมมอบรางวัลในการประชุมวิชาการครั้งถัดไป

ด้าน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4,500 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข การจัดมหกรรมการจัดการความรู้และบทเรียนโควิด 19 ระดับประเทศ โดยนักวิจัยส่วนกลาง นักวิจัยระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด และนักวิจัย R2R ดีเด่น การประกวดผลงานวิชาการ การจัดนิทรรศการของกรมและเขตสุขภาพ

ทั้งนี้ มีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทวาจา ประเภทโปสเตอร์ และประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งสิ้น 816 ผลงาน ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่นจำนวน 88 รางวัล การประกวดบูธนิทรรศการของกรมและเขตสุขภาพได้รับรางวัลจำนวน 10 รางวัล รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 44 รางวัล จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม พบว่า การบรรยาย/อภิปราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจในการประกวดผลงานทางวิชาการ ภาพรวมอยู่ในระดับดี


กำลังโหลดความคิดเห็น