xs
xsm
sm
md
lg

จ่อชงร่างประกาศกำหนดกลิ่นควัน "กัญชา-กัญชง" เป็นเหตุรำคาญ สกัดสูบสันทนาการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมอนามัย ชงร่างประกาศกำหนดกลิ่นและควันกัญชา-กัญชง พืชอื่น เป็นเหตุรำคาญ สกัดการนำไปใช้สูบสันทนาการ พร้อมเสนอร่างคำแนะนำแนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากกลิ่นและควันของกัญชากัญชง ให้ท้องถิ่นใช้ควบคุม หลังปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดวันที่ 9 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางการควบคุมการนำกัญชา กัญชงไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ภายหลังปลดล็อกจากยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสารทีเอชซีเกิน 0.2% หลังจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับในวันที่ 9 มิ.ย. 2565 แต่ยังไม่มี พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ออกมาควบคุม ว่า ระหว่างนี้อาจทำให้มีการนำพืชกัญชา กัญชง ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองหรือผู้อื่น เช่น สันทนาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในครัวเรือน สถานที่สาธารณะ สถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากลิ่นและควันรบกวน หรือส่งผลกระทบจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงอาจเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาการกำกับและควบคุมการใช้กัญชา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประชุมเมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา มีมติมอบกรมอนามัยดำเนินการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมการนำส่วนของกัญชาไปใช้ไม่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 ซึ่งกองกฎหมาย และสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ขอบเขตของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ และร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา

"ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมอนามัยดำเนินการ คือ 1.เสนอร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากกลิ่นและควันของกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกัน พ.ศ. ... เพื่อเป็นแนวทางสำหรับราชการส่วนท้องถิ่นใช้ควบคุมเหตุรำคาญ และ 2.เสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้กลิ่นและควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกันเป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. ... ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข และร่างประกาศฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการประชุมวันที่ 30 พ.ค.นี้” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น