xs
xsm
sm
md
lg

สสส. ดึงพลังชุมชนท้องถิ่น 108 อปท. ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อน "ตำบลขับขี่ปลอดภัย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สสส. ดึงพลังชุมชนท้องถิ่น 108 อปท. ลงนามความร่วมมือกลไกหลักขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย”ประกาศนโยบายสาธารณะ มาตรการชุมชนท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วม เกิดรูปธรรม “ลดเร็ว ลดเสี่ยง เลี่ยงตาย” ชุมชนท้องถิ่นจัดการได้ เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างสสส. และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จำนวน 108 แห่ง
 


นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ทั้ง 108 แห่ง ประกาศนโยบายสาธารณะและมาตรการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 3 ประการ คือ 1.เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เป็นรูปธรรม 2.พัฒนารูปธรรมในการจัดการความปลอดภัยทางถนน 5 ด้าน ได้แก่
1) การบริการและช่วยเหลือ
2) การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 3) การพัฒนาศักยภาพคน รถ ถนน 4) การจัดสภาพถนน และสิ่งแวดล้อม และ
5) การพัฒนานโยบายและแผนที่ปฏิบัติได้จริง และเป็นผลดีต่อการจัดการอุบัติเหตุทางถนนที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างต่อเนื่อง และ 3.มุ่งสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อจัดการความปลอดภัยทางถนนระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ และระหว่างจังหวัด ให้เกิดการดำเนินงานในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีความต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า สสส. เสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลขับขี่ปลอดภัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 108 แห่ง เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ พร้อมถอดบทเรียนการทำงาน โดยยึดแนวทาง 5 เสาหลัก เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ 1.การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 2.ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 3.ยานพาหนะปลอดภัย 4.ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5.การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุทางถนน เกิดนโยบายสาธารณะและมาตรการชุมชนท้องถิ่น “ลดเร็ว ลดเสี่ยง เลี่ยงตาย” พร้อมกำหนดเป้าหมายการลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 และในวาระปกติของพื้นที่ ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น


นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า จากที่มีการตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (ศปถ.อปท.) ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลัก ในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในชุมชน หมู่บ้าน ถือเป็นมาตรการกลไกสำคัญที่ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้จริง สสส. ได้เข้าไปหนุนเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพแกนนำ จัดการเครื่องมือกลไกการจัดทำแผนความปลอดภัยในระดับตำบล แก้ไขจุดเสี่ยง ปรับพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระดับตำบล รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงานของแผนซึ่งพบว่า ช่วยป้องกันและลดการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนได้จริง การจัดประชุมปฏิบัติการวันนี้จะเป็นการขยายผลพื้นที่การดำเนินการตามต้นแบบที่มีอยู่แล้วได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง และหากทุก อปท. ทั่วประเทศวางแผนละตั้งเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน แห่งละ 1 คน น่าจะช่วยลดการเสียชีวิตได้ปีละกว่า 7,000 คน


กำลังโหลดความคิดเห็น