xs
xsm
sm
md
lg

กทม. จับมือ 15 ชุมชนต้นแบบร่วมเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำเสียคลองแสนแสบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงเทพมหานคร จับมือภาคประชาชนดำเนินการจัดตั้งชุมชนต้นแบบ 15 ชุมชน ร่วมกันเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบ

วันนี้ (30 ธ.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแสนแสบว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต ร่วมกับภาคประชาชน ดำเนินการจัดตั้งชุมชนต้นแบบ 15 ชุมชน โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และร่วมระดมความคิดเห็นรูปแบบของกิจกรรม มีหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้นำชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน โดยดำเนินการการจัดตั้งเครือข่ายด้านการจัดการน้ำเสียภายในชุมชน ตลอดจนกิจกรรมการจัดการน้ำเสียภายในชุมชนต่างๆ อาทิ การใช้เสียงตามสายในชุมชน การสาธิตถังดักไขมันการทำน้ำหมักชีวภาพ การจัดสวนริมคลอง ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางน้ำ ทั้งการกีฬาทางน้ำ และกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น สำหรับชุมชนต้นแบบ 15 ชุมชน ประกอบด้วย 1. ชุมชนฮิดายะห์พัฒนา เขตสะพานสูง 2. ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ เขตสะพานสูง 3. ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา 4. ชุมชนบ้านมั่นคงศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 เขตสายไหม 5. ชุมชนบริเวณริมคลองตาเตี้ย เขตมีนบุรี 6. ชุมชนบริเวณริมคลองสิบสี่ เขตหนองจอก 7. ชุมชนบริเวณริมคลองบึงทรายกองดิน เขตคลองสามวา 8. ชุมชนบริเวณริมคลองกะจะ เขตสวนหลวง 9. ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา 10. ชุมชนเพชรบุรี 40 เขตห้วยขวาง 11. ชุมชนบริเวณริมคลองจั่น เขตวังทองหลาง 12. ชุมชนบริเวณริมคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 13. ชุมชนบริเวณริมคลองเสือน้อย เขตลาดพร้าว 14. ชุมชนบริเวณริมคลองหนองบอน เขตลาดพร้าว และ15. ชุมชนบริเวณริมคลองลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครได้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาแหล่งน้ำ ลำคลอง โดยประสานความร่วมมือผ่านคณะกรรมการชุมชน ซึ่งคณะกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนของประชาชนที่ถูกเลือกตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 มีหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของชุมชนในการประสานงานและดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรอื่นๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการรณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาคลองแสนแสบและแหล่งน้ำสาธารณะตั้งแต่ต้นทาง อาทิ การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ไม่ทิ้งขยะ ของเสียหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในคลอง เป็นต้น เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำในคลอง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานภายในสังกัดของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักงานเขตและสำนักต่างๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียเชิงบูรณาการ จัดให้มีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะหรือของเสียลงคลอง คู ลำรางลำกระโดงในพื้นที่เขต เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ใช้ผลตอบแทนเป็นสิ่งกระตุ้นประชาชนที่อาศัยริมคลองแสนแสบ เช่น การทำบุญทอดขยะรีไซเคิลทางสายน้ำ การสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล การรณรงค์นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนริมคลอง เป็นต้น ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทหารและภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมจัดเก็บขยะและวัชพืชทำความสะอาดรักษาสภาพคูคลองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินการเป็นไปตามแผนรักษาความสะอาดคูคลองและแหล่งน้ำตามวงรอบที่กำหนดไว้ ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์และการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาบำบัด เป็นต้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมชลประทานกำหนดเกณฑ์ค่าระดับและปริมาณน้ำที่ผ่านกรุงเทพมหานคร เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ด้านบนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กับสำนักชลประทานที่ 11 ประกอบด้วย 1. สถานีสูบน้ำคลองหกวาสายล่าง ช่วงฤดูฝน จะเดินเครื่องสูบน้ำ เมื่อค่าระดับน้ำภายในสูงเกินกว่า +0.90 ม.รทก. และจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เมื่อค่าระดับน้ำภายนอกสูงถึง +1.70 ม.รทก. 2. สถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนหนองจอก ช่วงฤดูฝน จะเดินเครื่องสูบน้ำ เมื่อค่าระดับน้ำภายในสูงเกินกว่า +0.90 ม.รทก. และจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เมื่อค่าระดับน้ำภายนอกสูงถึง +1.30 ม.รทก. 3. สถานีสูบน้ำประเวศ ตอนคลองพระองค์ไชยานุชิต จะเดินเครื่องสูบน้ำ เมื่อค่าระดับน้ำภายในสูงเกินกว่า +0.50 ม.รทก. และจะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เมื่อค่าระดับน้ำภายนอกสูงถึง +0.75 ม.รทก.


กำลังโหลดความคิดเห็น