xs
xsm
sm
md
lg

อว. มอบรางวัล Platinum Award ม.ศิลปากร - ม.แม่ฟ้าหลวง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

วันนี้ (26พ.ย.)กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Awardและมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรพิธีมอบรางวัลในวันนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศิวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Awardและมีดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”ณเวที Highlight Stageโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศิวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ามหกรรมงานวิจัยประจำปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 16ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งวช.ได้จัดงานขึ้นเป็นอย่างดีมีทั้งในสถานที่และออนไลน์แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือภายใต้กระทรวงอว.และนอกกระทรวงอว.ได้ผนึกกำลังกันเห็นได้ชัดในช่วง 5วันที่ผ่านมาว่างานวิจัยสามารถนำไปใช้งานได้จริงตรงกับเป้าหมายการพัฒนาของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำงานวิจัยไปใช้เชิงพื้นที่ซึ่งตรงกับเป้าหมายหลักของกระทรวงอว.ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยต่างๆมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานวิจัยและเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าวช.ได้สนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเห็นความสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพเข้าร่วมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”และได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo 2021 Awardซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้โดยแบ่งผลงานออกเป็น 4ประเภทและมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆดังนี้รางวัล Platinum Awardจำนวน 2รางวัลได้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรผลงาน “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์”และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกขมิ้นชันปลอดโรคและสารสำคัญสูงด้วยระบบ Substrate Culture”ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล Platinum Awardจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรางวัลละ120,000บาทและเกียรติบัตร

รางวัล Gold Awardจำนวน 4รางวัลได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลงาน “ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ”สำนักงานตำรวจแห่งชาติผลงาน “Smart Safety Zone 4.0 "เชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชน"”สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)ผลงาน “การพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืน”และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผลงาน “การเพิ่มมูลค่าเส้นใยผักตบชวาสู่เชิงพาณิชย์ของจังหวัดปทุมธานี”ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล Gold Awardจะได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีพร้อมเงินรางวัลรางวัลละ70,000บาท

และเกียรติบัตรรางวัล Silver Awardจำนวน 6รางวัลได้แก่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP)ผลงาน “การประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยผลงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรผู้เลี้ยงปูขาว”มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผลงาน “แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในการประกอบธุรกิจโรงแรมสถานที่พักและการใช้ประโยชน์ที่ดินกรณีศึกษาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์”สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมผลงาน “การพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม”มหาวิทยาลัยพะเยาผลงาน “Phayao Learning cityบนฐานการเรียนรู้ในรูปแบบ BCG Economy Model”มหาวิทยาลัยรังสิตผลงาน “เนื้อเทียมวีแกนเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสทซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลรางวัล Silver Awardจะได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 50,000บาทและเกียรติบัตร

รางวัล Bronze Awardจำนวน 8รางวัลได้แก่ถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผลงาน “ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง”กรมสุขภาพจิตผลงาน “ระบบเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุก Mental Health Check Inเพื่อบริการประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผลงาน “อาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานผลงาน “การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าคราม”ถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้แก่สถาบันพระบรมราชชนกผลงาน “ผลการรักษาผิวเปลือกส้มบริเวณต้นขาด้วยสารสกัดตรีกฏุก”กรมวิทยาศาสตร์บริการผลงาน “คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล”กรมทางหลวงผลงาน “อุปกรณ์หัวจับยึดสำหรับอัดแรงยางพารา”บริษัทศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟจำกัดผลงาน “โปรไบโอติกเพื่อสุขภาพ”ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล Bronze Awardได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมเงินรางวัลรางวัลละ 30,000บาท

และเกียรติบัตรรางวัลชมเชยจำนวน 12รางวัลได้แก่การไฟฟ้านครหลวงผลงาน “Smart Energyระบบจ่ายไฟกลับอัตโนมัติ”มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผลงาน “ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีด้วยการติดต่อสื่อสารวิทยุทางทหารแบบดิจิตอลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ผลงาน “การสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในการออกแบบโคมไฟประดับตกแต่ง”มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นผลงาน “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี”มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผลงาน “การจัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy)ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น”มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผลงาน “มหัศจรรย์ฟองอากาศขนาดเล็กจิ๋ว :เกษตรกรรมบนวิถีปกติใหม่”สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันจากข้าวสีไทยในเชิงพาณิชย์”มหาวิทยาลัยบูรพาผลงาน “นวัตกรรมเซนเซอร์แบบกระดาษเพื่อทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร”กระทรวงกลาโหมผลงาน “ระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล”มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผลงาน “พื้นที่ทางวัฒนธรรมท่าลาวและตลาดพังพลายผ่านทางแผนที่ทางวัฒนธรรม”มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผลงาน “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี”และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผลงาน “ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ”ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัลรางวัลละ 10,000บาทและเกียรติบัตร

กำลังโหลดความคิดเห็น