xs
xsm
sm
md
lg

“Food Innopolis International Symposium (FIIS) 2021” การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมอาหาร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Food Innopolis ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงาน “Food Innopolis International Symposium 2021” ปีที่ 4 เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมอาหาร

วันนี้ (3 พ.ย.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย Food Innopolis ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จะจัดงาน “Food Innopolis International Symposium 2021” ปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก “Driving a Sustainable Future through Bio-Circular-Green Economy” ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อเชื่อมอาเซียน เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยภาคการศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และกลุ่มสตารท์อัพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเปิดกว้างด้านนวัตกรรมให้กลุ่มพันธมิตร

​ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อำนวยการ เมืองนวัตกรรมอาหาร เผยว่า เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งจัดตั้งขึ้นแบบ Super Cluster ตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ดึงดูดการลงทุนเพื่องานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารสำหรับบริษัทอาหารของโลก และสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มใหม่ (Startups) ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่คุณค่าทางอาหาร (Food Value Chain) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาครัฐ และเอกชนอย่างมีเอกภาพในระดับอาเซียนเพื่อส่งเสริมการยกระดับ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยให้มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก

การจัดงานครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางด้วย BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) โดยอาศัยจุดแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมไทยมาสร้างคุณค่าให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

รวมทั้งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เนื้อหาและรูปแบบการจัดงานจึงมุ่งเน้นการต่อยอดความสำเร็จในสาขา เกษตรและอาหาร ยาและวัคซีน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ “ ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยจากมันสมองและประสบการณ์ ” จากวิทยากร และองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติ เช่น Bio-Circular-Green Economy as a Game Changer โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประเทศไทย, VTT Technical Research Center of Finland, The Future Food Network Future Food Institute, Italy, Cranfield University, United Kingdom, International Food Policy Research Institute (IFPRI), Cargill Meats Thailand เป็นต้น

นอกจากงาน Conference แล้ว ยังมี Highlight สำคัญอีก 1 กิจกรรม คือ “ Moonshot Thinking Workshop (Online)” ในหัวข้อ “ASEAN Harmonization on Food Sustainability” ซึ่งเป็นอีกเวทีหนึ่งในการสร้างความร่วมมือกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะสามารถนำนวัตกรรมมาสร้างคุณค่าในการพัฒนาความยั่งยืนทางอาหารรวมถึงการสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

งาน “ Food Innopolis International Symposium 2021” ภายใต้หัวข้อหลัก “Driving a Sustainable Future through Bio-Circular-Green Economy” นี้ เหมาะสำหรับ กลุ่มผู้บริหารภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มธุรกิจ สตารท์อัพ ผู้เชี่ยวชาญงาน R&D ด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป (ในงานมีล่ามแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจตุพร jatuporn@tma.or.th 02-319-7677 ต่อ 122


กำลังโหลดความคิดเห็น