xs
xsm
sm
md
lg

รองปลัด กทม. กำชับเขตเร่งดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (18 ต.ค.) เวลา 10.00 น. นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่สำนักงานเขต ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง จากนั้นตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่สำนักงานเขตห้วยขวาง โดยมีผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ร่วมให้ข้อมูล

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับฟังการบรรยายข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานเขต รวมถึงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานเขต โดยได้กำชับให้แต่ละสำนักงานเขตเร่งดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทันกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ ส่วนการพัฒนาพื้นที่นั้นให้ดึงภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแบบรอบด้าน จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและสถานบริการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด เคร่งครัด อีกทั้งไม่ชะล่าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการเฝ้าระวัง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายต่อเนื่อง นอกจากนี้ให้เร่งแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่ เฝ้าระวังและคอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนการติดขัดเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน หรือมีโครงการเร่งด่วนเพิ่มเติมที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการแต่ไม่มีงบประมาณให้ทำเรื่องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลางในการดำเนินงานต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น