xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เร่งเดินหน้ายกระดับทักษะครูไทยสู่ยุคดิจิทัล จับมือเอไอเอส ผู้นำการสื่อสาร กับภารกิจ “คิดเผื่อ” เพื่อครูไทย เสริมความแข็งแกร่งการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตไปจากเดิมอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติจากโรคโควิด-19 จึงเป็นเหมือนตัวกระตุ้นให้การปรับเปลี่ยนหลายๆ อย่างเกิดเร็วขึ้น ซึ่งในส่วนของเด็กและเยาวชนนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนรู้จากครูผู้สอนจากเดิมที่เรียนในห้องเรียน เป็นเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอนอื่นโดยเฉพาะผ่านสื่อออนไลน์ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อวิถีชีวิตจำเป็นต้องเปลี่ยนครูผู้สอนที่ปกติจะต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาอยู่แล้ว ต้องยิ่งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปอีก

ที่ผ่านมาสำนักงานเลขานุการคุรุสภา มีความพยายามผลักดันส่งเสริมให้เกิดการเสริมทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่ครูผู้สอนเสมอมา และในปัจจุบันการนำสื่อดิจิทัลมาใช้กับการเรียนการสอนเป็นสิ่งจำเป็น และถือเป็นความใหม่ที่ต้องเร่งเดินหน้าส่งเสริมในครูผู้สอน กับโครงการ THE EDUCATORS THAILAND by AIS Academy เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ สำนักงานเลขานุการคุรุสภา ได้ร่วมกับภาคเอกชนส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ครูผู้สอน ด้วยการเปิดกว้างให้ครูจากทั่วประเทศ 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งครูที่ผ่านโครงการนี้จะต้องออกแบบหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนการสอนได้ มีการทำเวิร์คชอป ผลิตชิ้นงานสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และคัดเลือกครู 10 คน ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นเรื่องดีที่ภาคเอกชน อย่าง AIS ได้ทดลองจัดการความรู้ในองค์กรของตัวเอง จนได้พัฒนามาสู่แวดวงทางการศึกษา ซึ่งสื่อดิจิทัลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูจะต้องเรียนรู้และพัฒนา ต้องปรับตัว และถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานความรู้ตามที่มาตรฐานวิชาชีพครูกำหนด โดยปัจจุบันมีกระบวนทัศน์มากมายที่ครูสามารถเข้าถึงและเข้าร่วมได้ ครูเองก็ต้องหาโอกาสเรียนรู้ จนสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ออกแบบการเรียนการสอนได้ด้วยตัวเอง หากทุกคนปรับเปลี่ยนในเรื่องการเรียนรู้ก็จะผ่านวิกฤตการณ์ไปได้ ที่ผ่านมาต้องยอมรับเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้ครูพยายามจัดการเรียนการสอนในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมด้วยความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณความเป็นครู ในพื้นที่ที่สอนออนไลน์ไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นการสอนผ่านเอกสารแทน
“ครูต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ให้ตกยุค ยังคงต้องใช้การทดสอบใบประกอบวิชาชีพภาษาอังกฤษ ครูต้องมีหัวใจดิจิทัล พัฒนาตนเองตลอดชีวิต และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ความทุ่มเทการทำงานของครูด้วยความรักและหวังดีกับเด็กและเยาวชน และ ภาคเอกชนจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้แก่ครู พร้อมขอส่งกำลังใจให้ครูได้พัฒนาการศึกษาผ่านพ้นวิกฤติและอุปสรรคไปให้ได้” ดร. ดิศกุลกล่าวเพิ่มเติม

ขณะที่ภาคเอกชนหลายหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยที่เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวโยงกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และ AIS เป็นภาคเอกชนหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในครั้งนี้ โดยเริ่มจากการตั้งเป็น AIS Academy พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับบุคลากรของตนเอง จากนนั้น AIS Academy ได้ขยับบทบาทสู่ภารกิจ “คิดเผื่อ” เพื่อคนไทยทุกคน โดยทำหน้าที่เป็นแกนกลางส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่สังคมไทยเพิ่มเติมขึ้น ผ่านการร่วมกับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเชื่อมั่นว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่การเติบโตอย่างแท้จริง แต่การทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้น เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ Intouch, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด กล่าวว่า “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ของ AIS Academy ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการยกระดับการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เนื่องจากบริบทภาคการศึกษาที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก การจะพัฒนาระบบต้องเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของคน เวที THE EDUCATORS THAILAND จึงเกิดขึ้น มีการนำทักษะ องค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล เทคโนโลยี เข้ามาช่วยผลักดันตามแนวทางที่ AIS Academy เดินหน้าเรื่อง EdTech มาตลอด เพื่อช่วยพัฒนาให้เหล่าบุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมสร้างความแข็งแกร่งและนำศักยภาพการศึกษาโดยการพัฒนาวิธีการสอน และเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงานสื่อการสอน ภายใต้แนวคิด “มากกว่าความเป็น...ครูผู้สอน นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต” และ จากการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรในองค์กรทำให้ได้รู้จริตของผู้เรียนมากขึ้น ปลุกคนเคยเรียนรู้ในรูปแบบเดิมให้ปรับตัวมองหาความร่วมมือที่จะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้น ย่นระยะเวลาของภาครัฐทำให้ศักยภาพได้ถูกพัฒนาเร็วขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงพื้นที่ชายขอบ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้การนำสื่อดิจิทัลมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ครู ที่เป็นความร่วมมือกันของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ และภาคเอกชน ร่วมพัฒนาหลักสูตรผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม LearnDi พร้อมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) ทั้งภาคทฤษฏีและเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ THE EDUCATORS THAILAND จะเป็นอีกหนึ่งโครงการช่วยปลุกพลังของภาคการศึกษา บุคลากร และครูไทย ร่วมกันจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลให้มีความสามารถอย่างไร้ขีดจำกัด และช่วยกันก้าวข้ามวิกฤติการณ์โรคโควิด-19 ครั้งนี้ไปได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...