xs
xsm
sm
md
lg

กทม. สั่ง 50 เขตคุมเข้มแคมป์ก่อสร้าง พร้อมงดเคลื่อนย้ายแรงงาน 15 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทม. สั่ง 50 เขต คุมเข้ม แคมป์ก่อสร้าง ประสานทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานดูแลงดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 15 วัน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

วันนี้ (26 มิ.ย.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือสั่งการทางวิทยุ (ด่วนที่สุด) ถึง ผู้อำนวยการเขตทุกเขต ความว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีได้แถลงหลังจากการประชุม เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64 ให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเวลา 15 วัน หรือ 1 เดือน ขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

1. เร่งสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่มีแคมป์คนงานก่อสร้างทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ตามที่ทางราชการกำหนด

2. งดการเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นเวลา 15 วัน โดยประสานหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานดังกล่าวโดยด่วน

3. ให้มีมาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำกับ ตักเตือน และสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ จะมีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น