xs
xsm
sm
md
lg

สธ.-แรงงาน-สภากาชาดไทย พัฒนา อสต.สกัดโควิดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงสาธารณสุข จับมือ กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สกัดโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน ร่วมกับ นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พลโท นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาสาสมัครต่างด้าวหรือ อสต.ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตของประเทศ และช่วยเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อสต.ได้แสดงบทบาทสำคัญในการช่วยให้งานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานแรงงานต่างด้าว โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้สนับสนุน ประสาน ติดตาม และสร้างเครือข่ายในการพัฒนา อสต.

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในการพัฒนาศักยภาพ อสต. กรม สบส. รับผิดชอบเรื่องการกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ ดำเนินการจัดทำพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และฝึกอบรมให้กับ อสต.และ อสม.ในโรงงานสถานประกอบการ และชุมชน พร้อมจัดทำแนวทางการดำเนินคู่มือชุดความรู้ สื่อประชาชน รวมถึงจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ว่าด้วย อสต.และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงงาน/สถานประกอบการ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพให้กลุ่มแรงงาน ที่นำไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการในการดูแลกลุ่มแรงงาน รวมถึงการช่วยให้เข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรม สบส.ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ อสต.มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่ 8 แห่ง โดยจัดทำหลักสูตรการอบรมครู ก. และ อสต.ทั่วไป พร้อมคู่มือต้นแบบการอบรม 4 ภาษา ได้แก่ ลาว เวียดนาม พม่า และ กัมพูชา ปัจจุบันมี อสต. ที่ผ่านการอบรม แล้วจำนวน 6,001 คนทั่วประเทศ จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้ง จะเป็นการบูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผล ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน ในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงงาน สถานประกอบการ เพื่อขยายเครือข่ายด้านแรงงาน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุว่า กรมการจัดหางาน เราได้ให้จัดหางานจังหวัด จัดหางานเขตพื้นที่ แนะนำ และเชิญชวน ส่งเสริม สนับสนุน นายจ้างและสถานประกอบการ จัดให้มี อสต. และอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำโรงงาน หรือสถานประกอบการ กรณีที่เป็นแรงงานไทย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมจัดฝึกอบรม อสต. และสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ของแรงงานต่างด้าว และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสต. ในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบการอีกด้วย

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ขยายเป็นวงกว้างทั้งในกลุ่มประชากรทั่วไป และกลุ่มแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองที่มีภารกิจในการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตทีดี การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในรูปแบบของ อสต.สำหรับกลุ่มแรงงาน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้ลูกจ้างทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

พลโท นพ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จะดำเนินการสนับสนุน ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และร่วมพัฒนา อสต. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องดำรงชีพตามจำเป็นในการพัฒนาและการปฏิบัติงานของ อสต. แรงงานต่างด้าว และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงงาน เพื่อให้ทุกคนในผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าเชื้อชาติใดสัญชาติใด ในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการกิจการเหล่ากาชาด กล่าวเพิ่มเติมว่า เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ จะเป็นประสานหน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและร่วมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำสถานประกอบการแก่หน่วยงานในพื้นที่ที่มีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงงาน สถานประกอบการและชุมชน


กำลังโหลดความคิดเห็น