xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ร่วมประชุมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (8 เม.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อเร่งรัดการดำเนินการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้ ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมธนารักษ์ กองทัพภาคที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค โครงการก่อสร้างเขื่อนและพัฒนาที่อยู่อาศัยคลองลาดพร้าว ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค โครงการก่อสร้างเขื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยคลองเปรมประชากร และแผนการพัฒนาคลองแสนแสบและคลองสาขา โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินการ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ 2. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร 3. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง และ 4. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็วต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...