xs
xsm
sm
md
lg

กรอกยังไง มาดูกัน! สรุปขั้นตอนขอหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด 5 จังหวัดคุมโควิด-19 สูงสุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เช็กที่นี่! สรุปขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เสี่ยงโควิด-19 ระบาดหนักนั้น ต้องทำอย่างไร เอกสารรับรองออกนอกพื้นที่ กรอกอย่างไร ใครรับรองบ้าง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
ประชาชนใน 5 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอย่างยิ่ง อันประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร จะเดินทางออกนอกพื้นที่ ต้องมีการแสดงเอกสารบัตรประจำตัวควบคู่กับเอกสารรับรอง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 17) ที่เริ่มบังคับใช้วันนี้ (7 ม.ค.) เป็นวันแรก

ล่าสุดรายงานข่าวว่าประชาชนในทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าวพากันออกไปที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ฯลฯ เพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขณะที่บางส่วนก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการที่ประกาศใช้ว่าทำให้เกิดความลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน แม้ส่วนใหญ่จะทราบว่าภาครัฐดำเนินการเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด-19 ก็ตาม

ตัวอย่างแบบคำขอฯ
จากข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 17) ระบุไว้ในข้อ 2 ย่อหน้าที่สอง ว่า บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย กำหนด

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการจะเดินทางออกนอกพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร จะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารประตัวที่ทางราชการออกให้ ควบคู่กับเอกสารรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด

โดยสามารถแบ่งประเภทของกลุ่มคนที่จะเดินทางได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. บุคคลทั่วไป
2. พนักงาน/ลูกจ้าง

- กรณีเป็นบุคคลทั่วไป สามารถไปขออนุญาตที่เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ เป็นต้น

- กรณีเป็นลูกจ้างหรือพนักงานในบริษัทห้างร้านต่างๆ สามารถยื่นเอกสารให้หัวหน้างานพิจารณาอนุญาตและเซ็นชื่อรับรอง

ตัวอย่างเอกสารรับรองฯ
บุคคคลที่มีความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่ 5 จังหวัด จะต้องกรอกแบบฟอร์มในเอกสาร 2 ฉบับ คือ แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ทั้งนี้เอกสารทั้ง 2 ฉบับไม่ได้แตกต่างกันมาก ฉบับหนึ่งเป็นคำขอฯ ให้กรอกแล้วยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหน่วยงาน/ต้นสังกัด สำหรับเอกสารรับรองฯ นั้น หลังจากกรอกและได้รับการเซ็นชื่อรับรองแล้ว จำเป็นต้องพกติดตัวไว้เพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่เมื่อถูกตรวจสอบในระหว่างการเดินทาง

ข้อมูลที่กรอกออกเป็น 3 ส่วน คือ

- ข้อมูลส่วนตัว
เป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรา ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

- เหตุผลการเดินทางออกนอกพื้นที่
ในส่วนนี้ต้องกรอกว่าต้องการเดินทางออกจากพื้นที่ใด คือ สถานที่ที่เราอยู่ปัจจุบัน ตำบล อำเภอ และจังหวัด พร้อมกับอธิบายเหตุผลความจำเป็นลงไปด้วย

- ช่วงเวลาเดินทาง
ให้เลือกทำเครื่องหมาย 2 ช่อง ระหว่าง เดินทางเที่ยวเดียว และ เดินทางไป-กลับ รวมทั้งต้องระบุยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางลงไปด้วย

เมื่อกรอกครบหมดแล้วทั้ง 2 ฉบับ เซ็นชื่อ เพื่อเป็นการรับรองข้อมูลที่กรอกไปว่าเป็นความจริง เนื่องจากการให้ข้อมูลเท็จ และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

หลังจากนั้นก็รอให้เจ้าหน้าที่ (หากเป็นบุคคลทั่วไป) หรือหัวหน้างาน (หากเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง) พิจารณา ซึ่งหากได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จะต้องเซ็นชื่อและเก็บแบบคำขอฯ เอาไว้ ส่วนประชาชนที่ไปขอก็จะได้รับเอกสารรับรองฯ ที่มีการเซ็นชื่อรับรองมาติดตัวไว้ใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่เมื่อถูกร้องขอในระหว่างเดินทาง

-


กำลังโหลดความคิดเห็น