xs
xsm
sm
md
lg

กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU มุ่งพัฒนาศักยภาพนักกีฬาว่ายน้ำสู่ระดับนานาชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการ ด้านกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยความร่วมมือกันในเรื่องของวิชาการ บุคลากร สถานที่และด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนากีฬาว่ายน้ำของประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะผู้บริหารกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬานั้น มีทิศทาง การขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การพัฒนาจิตใจ การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เห็นความสำคัญ ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานจึงอยากส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการที่ชื่นชอบให้กลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า “การที่เราเลือกเซ็น MOU กับสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมแรก เพราะเรามองว่ากีฬาว่ายน้ำ เป็นหนึ่งในกีฬาสากลที่ได้บรรจุแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก กีฬาเอเชียนเกมส์ และกีฬาซีเกมส์ โดยกรมพลศึกษาตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำในระดับนักเรียน เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ นอกจากนั้น กรมพลศึกษายังได้รับนโยบายสำคัญจากท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดโครงการลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ เพื่อลดจำนวนการจมน้ำตายของเด็กที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเราหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ที่จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดอบรมที่กรมพลศึกษาจัดขึ้นทั่วประเทศด้วย โดยกรมพลศึกษาให้การสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์" โดยสมาคมฯจะใช้สระว่ายน้ำ 50 เมตร พร้อมติดตั้งลู่ จำนวน 5 ลู่ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาและใช้ห้องเวทเทรนนิ่ง เพื่อการฝึกซ้อม ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 06.00-08.30 น. และ เวลา 16.00-20.00 น. พร้อมสนับสนุนค่าบำรุงสถานที่อีกด้วย”
กำลังโหลดความคิดเห็น...