xs
xsm
sm
md
lg

กทม.คว้า ITA อันดับ 1 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รายจังหวัด ประจำปี 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กทม. คว้าอันดับ 1 รายจังหวัด ทำได้ 91.48 คะแนน อยู่ในระดับ A เทียบเป็นรายจังหวัด กรุงเทพมหานครคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ

วันนี้ (29 ก.ย.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับ A โดยได้ 91.48 คะแนน สูงกว่าผลการประเมินปีที่ผ่านซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 88.50 คะแนน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด กรุงเทพมหานครคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ

ทั้งนี้ เป็นผลจากที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีนโยบายการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการสำคัญในการบริหารงานองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร มีจิตรักบริการ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการบริการสาธารณะครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน โดยกรุงเทพมหานคร ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 91.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีการจำแนกผลคะแนนด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน 2. การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน 3. การปฏิบัติหน้าที่ 90.28 คะแนน 4. คุณภาพการดำเนินงาน 87.94 คะแนน 5. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.87 คะแนน 6. การใช้อำนาจ 86.37 คะแนน 7. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.34 คะแนน 8. การปรับปรุงการทำงาน 84.98 คะแนน 9. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.81 คะแนน และ 10. การใช้งบประมาณ 81.27 คะแนน


กำลังโหลดความคิดเห็น...