xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.ร่อนหนังสือถึงสถานศึกษา เปิดกว้างรับฟังความเห็นนักเรียน-นักศึกษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศธ.มีหนังสือด่วนที่สุด ออกประกาศถึงหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด ให้เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน และให้รวบรวมข้อคิดเห็นและสรุปแนวทางแก้ปัญหา

วันนี้ (20 ส.ค.) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และโฆษก ศธ.เปิดเผยว่า ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้โรงเรียนเปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน และให้รวบรวมข้อคิดเห็นและสรุปแนวทางแก้ปัญหานั้นในวันนี้ สำนักงานปลัด ศธ. ได้ ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ถึงหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดโดยมีเนื้อหาว่า
เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษา อาทิ หลักสูตรการเรียนการสอน เครื่องแบบนักเรียน และทรงผมนักเรียนและการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียน นักศึกษา มีการรวมกลุ่มในหลายระดับและขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ถือว่าสามารถทำได้ โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ศธ.จึงเห็นควรให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ ศธ.เปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบการศึกษาและการเมือง ดังนี้
1. ให้สถานศึกษาเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมของสภานักเรียน หรือ องค์กร/กลุ่ม ซึ่งเป็นผู้แทนนักเรียน นักศึกษาในระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา
2.ผู้บริหารสถานศึกษา นำข้อเสนอของนักเรียน นักศึกษา เสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ ดำเนินการรวบรวมและจัดทำสรุปผลการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในภาพรวมของจังหวัด เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
4. หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด จัดทำสรุปผลการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษาในภาพรวมของหน่วยงาน และขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลมายังสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป.ที่อีเมล tujirapon@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน เพื่อเสนอผู้บริหารกระทรวงต่อไป
อนึ่ง การปฏิบัติตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 มี.ค. สถานศึกษาได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวตามข้อ 7แตกต่างกันไปจนเกิดปัญหาต่อนักเรียน นักศึกษาบางส่วน ซึ่งศธ.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนรายละเอียดของระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ ในขั้นต้นรัฐมนตรีว่าการ ศธ.มีนโยบายขอให้งดการดำเนินการตามระเบียบข้อ 7 ไว้พลางก่อนในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของท่าน รับทราบและดำเนินการตามแนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา ดังกล่าวข้างต้น เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 2560
กำลังโหลดความคิดเห็น...