xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนหมุนเวียนฯ เห็นชอบพักชำระ “หนี้ครู” - งดดอกเบี้ย 3 เดือน ช่วยสู้โควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ค.ศ.เผย มติกองทุนหมุนเวียนฯ ไฟเขียวมาตรการพักชำระหนี้ งดดอกเบี้ย 3 เดือน พ.ค.- ก.ค. ช่วยเหลือครูสู้สถานการณ์โควิด-19 พร้อมแจงเกณฑ์ วิธีการช่วยเหลือ

วันนี้ (29 เม.ย.) ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้กำหนดมาตรการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือและบรรเทาสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้กำหนดมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น และงดคิดดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นเวลา 3 เดือน ให้กับข้าราชการครู ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติ หรือมีหนี้ค้างชำระติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน และไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องดำเนินคดี หรือการประนอมหนี้ สำหรับมาตรการดังกล่าวจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 2563 โดยผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 1) ต้องเป็นผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูที่ทำสัญญากู้ยืมเงินอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 2) ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 3 เดือน 3) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกฟ้องดำเนินคดี หรือการประนอมหนี้

2. วิธีการให้ความช่วยเหลือ คือ 1) พักชำระหนี้เงินต้น พร้อมงดคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเดิม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยผู้กู้ยืมไม่ต้องดำเนินการใดๆ 2) หากผู้กู้ยืมส่งชำระหนี้ในระหว่างพักชำระหนี้เงินต้น ให้คิดเป็นเงินต้น ทั้งจำนวน โดยงดคิดดอกเบี้ย สำหรับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระให้ตัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในส่วนที่ค้างชำระก่อน

3. หลังครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระหนี้เงินต้นและงดคิดดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระหนี้รายงวดตามปกติ และ

4. สำหรับเงินต้นที่พักชำระหนี้ ให้ ธ.ก.ส. กำหนดจำนวนเงินเพิ่มที่จะส่งชำระหนี้จากงวดปกติ เพื่อชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในสัญญาเดิม ต่อไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. โทรศัพท์ 02 280 7972-4 ในวันและเวลาราชการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...