xs
xsm
sm
md
lg

สจล.ประกาศยุติคลาสเรียนในห้อง สั่งเริ่มเรียนออนไลน์ทันที งดจัดกิจกรรม ป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สจล. ประกาศยุติการสอนปกติ ภายใน 23 มี.ค. จากนั้นให้เปิดคลาสเรียนออนไลน์ทุกวิชาทันที แนะจัดสอบประเมินผลผ่านรายงานหรือมอบหมายงาน ไม่อนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ สัมมนา ประชุมวิชาการ หวังช่วยลดแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

วันนี้ (15 มี.ค.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ จึงขอออกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยให้ดำเนินการ ได้แก่ 1. การเรียนการสอนทุกรายวิชาสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะต้องได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1.1 การเรียนการสอนในห้องเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 23 มีนาคม 2563 เท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องสอนเพิ่มเติมสามารถดำเนินการสอนแบบออนไลน์ได้ 1.2 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 1.3 รายวิชาโครงงานพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การศึกษาอิสระ สหกิจศึกษา หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าให้ดำเนินได้ตามความเหมาะสม

2. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดสอบเอง โดยอาจพิจารณาใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควร โดยวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนสามารถดำเนินการในรูปแบบการทำรายงาน (Report) หรือการมอบหมายงาน (Assignment) หรือรูปแบบอื่นที่เห็นสมควร ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนตามผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 3. ไม่อนุมัติให้จัดและเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ สัมมนา และการประชุมทางวิชาการทุกประเภทที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คนขึ้นไป ยกเว้นเป็นการดำเนินการจัดแบบออนไลน์เท่านั้น

4. ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลประวัติการเดินทาง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มตามที่สถาบันกำหนด 5. ให้ส่วนงานวิชาการรายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 มายังสถาบันในทุกวันทำการ โดยบุคลากรให้รายงานข้อมูลถึงสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และนักศึกษาให้รายงานข้อมูลถึงสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 6. กรณีบุคคลภายนอกที่เข้า-ออกสถาบัน ให้ส่วนงานวิชาการและสำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อมบันทึกภาพและเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนด

7. ขอให้บุคลากรและนักศึกษาตรวจสอบการใช้งาน e-mail : account@kmitl.ac.th ของท่านให้ใช้งานได้ปกติ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการของทางสถาบัน และสามารถติดตามข่าวสารได้ทางช่องทาง ดังต่อไปนี้ Website : www.kmitl.ac.th Facebook : www.facebook.com/kmitlofficial/ Line : @KMITL

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า โมเดลคลาสเรียนออนไลน์จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตอบสนองประกาศของ สจล. ที่มุ่งลดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจะต้องดำเนินการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จนั้น สจล. ยังตั้งทีมไอทีให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ผู้สอนจัดคลาสเรียนออนไลน์ โดยสามารถเลือกประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการสอนที่เหมาะสม อาทิ Facebook Broadcast, Microsoft Team, Google Classroom หรือ Moodle อีกทั้ง สจล. ยังตั้งเป้าให้ทุกชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยนำโมเดลคลาสเรียนออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในภาวะการระบาดของเชื้อโควิด-19 ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในระยะยาว ตามแนวคิดของ สจล. ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปต์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ อย่างไร้ขีดจำกัด (KMITL Go Beyond the Limit)

“สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ซึ่งประกอบด้วย 1) สถานศึกษาต้องมีผู้บัญชาการรับผิดชอบ ดูแลเรื่องวิกฤตโดยตรง สามารถประสานงานได้ตลอดเวลา 2) สถานศึกษาต้องมีระบบการสื่อสารที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว แม่นยำ เข้าถึงทุกคนได้ และต้องมีโฆษกหลักทำหน้าที่ชี้แจงข้อมูลให้เข้าใจตรงกัน 3) สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างบริหารความเสี่ยงชัดเจน กระชับ ตัดสินใจได้เร็ว และสามารถลงมือดำเนินการได้ทันที และ 4) สถานศึกษายุคดิสรัปชันต้องใช้เทคโนโลยี สู้ภัยวิกฤต รวมถึงโควิด-19 ตลอดจนสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ในการพัฒนาการเรียนออนไลน์อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการพบปะกันท่ามกลางสถานการณ์ความเสี่ยงเช่นนี้” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

ดร.กุลชัย กุลตวนิช ผู้ช่วยคณบดีเทคโนโลยีการเกษตร สจล. กล่าวว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบคลาสเรียนออนไลน์อยู่แล้วในหลายวิชา เนื่องจากองค์ความรู้ของคณะ มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ ทำให้คณะสามารถนำวิธีการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทันที และพร้อมเผยแพร่โมเดลคลาสเรียนออนไลน์ดังกล่าวให้แก่ทุกคณะในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงาน และภาคการศึกษาต่างๆ ที่สนใจนำโมเดลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อให้การเรียนหรือทำงานจากที่บ้าน (work / study from home) มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.กุลชัย กล่าวว่า หลักการของคลาสเรียนออนไลน์ คือ องค์ความรู้ในการเรียนการสอนต้องครบถ้วนเหมือนการเรียนในชั้นเรียน แต่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการพบปะกัน และอาจเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส โดยสื่อในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. เลือกใช้คือ การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook broadcast) ผ่านกลุ่มปิด (Closed group) ที่ตั้งขึ้นตามรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถกลับมาดูบันทึกวิดีโอย้อนหลัง และทบทวนบทเรียนได้ ซึ่งเหตุผลที่เลือกใช้การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก เพราะเป็นแพลตฟอร์มสื่อสารทางออนไลน์ที่นักศึกษาใช้กันทุกคน มีวิธีการใช้ที่ไม่ยุ่งยาก แตกต่างจากการใช้เครื่องมือออนไลน์อื่นๆ เช่น Microsoft Team, Google Classroom หรือ Moodle ที่อาจต้องมีการจัดอบรมขึ้นเพื่อความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ นอกจากนี้ การถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กยังมีฟังก์ชันกลุ่มเรียนรู้ทางโซเชียล (Facebook social learning) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการอัปโหลดเอกสาร เนื้อหาการเรียนรู้เป็นยูนิตให้ผู้เรียนเลือกดาวน์โหลดตามบทเรียนได้ ทั้งนี้ ผู้สอนยังสามารถนำเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ได้ ซึ่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. มีทีมงานเข้าไปให้ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนคลาสออนไลน์ได้

นอกจากคลาสเรียนออนไลน์ที่ สจล. นำร่องใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์เกือบทุกคณะไปเป็นที่เรียบร้อย และยังมีมาตรการรับมือกับภาวะการระบาดของโควิด-19 อาทิ มาตรการการทำความสะอาดอาคารเรียน มาตรการคัดกรองนักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกก่อนเข้าอาคาร บริการแจกเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อใช้ล้างมือป้องกันเชื้อโรค ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ สจล. พร้อมทั้งมีประตูสแกนอุณหภูมิติดตั้งที่คลินิกเวชกรรม สจล. ซึ่งเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ฯลฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น